Hoe vlin­der­vrien­de­lijk is uw leef­om­ge­ving

Het gaat slecht met de soor­ten­rijk­dom van onze flo­ra en fau­na wereld­wijd. Ook in Neder­land ver­dwij­nen er elk jaar diver­se plant- en dier­soor­ten. Dit geldt ook voor de vlin­der. Vlin­ders heb­ben bloem­rij­ke ber­men en tui­nen nodig om zich te kun­nen ver­plaat­sen. Via Tuinsms.nl kan wor­den bere­ke­nend hoe vlin­der­vrien­de­lijk uw omge­ving is.

De Vlin­der­stich­ting en Tuinsms.nl heb­ben de zoge­naam­de â€˜tuinscore’ ont­wik­keld. Na het aan­ma­ken van een pro­fiel, kun­nen de plan­ten gese­lec­teerd wor­den die in de tuin of open­baar groen staan. Voor iede­re nec­tar- of waard­plant ont­vangt men een bepaal­de sco­re. De sco­res wor­den bij elkaar opge­teld, waar­door meer vlin­der­vrien­de­lij­ke plan­ten zor­gen voor een hoge­re sco­re. Daar­naast wor­den er tips gege­ven om de sco­re te ver­ho­gen, zoals een top 10 van nec­tar­plan­ten.

Bro­chu­re bio­di­ver­si­teit
Een tip om de soor­ten­rijk­dom te sti­mu­le­ren, is de infor­ma­tie­ve bro­chu­re ‘Biodiversiteit in tuin en plant­soen’. Deze geeft voor­beel­den om groen­voor­zie­ners en beleids­ma­kers bij gemeen­ten te infor­me­ren over hoe de natuur dicht­bij huis kan wor­den gehaald. Daar­naast bevat de bro­chu­re ach­ter­grond­in­for­ma­tie over bio­di­ver­si­teit in de stad en staan er han­di­ge soort­ta­bel­len in van plan­ten die bij­voor­beeld bij­en, vlin­ders of vogels aan­trek­ken. Ook wor­den tips gege­ven over bepaal­de beplan­tings­vor­men en voor­beel­den genoemd van cre­a­tie­ve ini­ti­a­tie­ven van gemeen­ten om bio­di­ver­si­teit te bevor­de­ren. Down­load de bro­chu­re of vraag deze aan »

Bron:
Vlin­der­stich­ting