‘Meer aan­dacht voor groe­ne leef­om­ge­ving in nieuw kabi­net’

Een rui­me meer­der­heid van de Neder­lan­ders (65 pro­cent) wil graag vogels in de tuin. Dat is te berei­ken door meer aan­dacht te schen­ken aan natuur en een groe­ne leef­om­ge­ving in het nieu­we regeer­ak­koord en daar­van vindt 61 pro­cent van de Neder­lan­ders dat het nood­za­ke­lijk is.

Hoe­wel de onder­vraag­den natuur en mili­eu niet het belang­rijk­ste onder­werp vin­den voor een nieuw kabi­net, hech­ten ze wel aan een leef­ba­re omge­ving. 52 pro­cent zegt zelfs dat Neder­land alleen nog leef­baar is, als er vol­doen­de groen is waar men­sen kun­nen ver­blij­ven. Bescher­ming van bij­zon­de­re plek­jes vin­den ze dan ook belang­rijk, net als natuur­her­stel.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Trouw