Sym­po­si­um ‘Ver­be­te­ring leef­om­ge­ving bij­en en ande­re bestui­vers in ste­de­lijk gebied’

Op 6 juni wordt in Rot­ter­dam het sym­po­si­um ‘Ver­be­te­ring leef­om­ge­ving bij­en en ande­re bestui­vers in ste­de­lijk gebied’ geor­ga­ni­seerd. Inrich­ters en beheer­ders van de open­ba­re ruim­te, bestuurders/beleidsmakers, volks­ver­te­gen­woor­di­gers, (stads)ecologen en dak –en stads­boe­ren, volks­tuin­ders en imkers zijn van har­te uit­ge­no­digd.

Het sym­po­si­um wordt mede geor­ga­ni­seerd in het kader van 2012 het Jaar van de Bij. Op de web­si­te van het Jaar van de Bij is alles te lezen over het waar­om van ‘het jaar’ en de acti­vi­tei­ten die in het land wor­den geor­ga­ni­seerd.

Spre­kers zijn:
— ‘Key­no­te spea­ker’ is de wet­hou­der Duur­zaam­heid, Bui­ten­ruim­te en Bin­nen­stad, Alexan­dra van Huf­fe­len over een bij­vrien­de­lij­ke stad,
— de voor­zit­ter Rot­ter­dam­se Bij­en­hou­ders ver­e­ni­ging het Ambro­si­us­gil­de,
— Mar­co Hoff­man van de Wage­nin­gen UR, de schrij­ver van de bro­chu­re ‘Bio­di­ver­si­teit in tuin en plant­soen’,
— Niels de Zwar­te van Bureau Stads­na­tuur Rot­ter­dam: eco­lo­gi­sche ver­bin­dings­zo­nes en bestui­vers.
— Carien de Jon­ge, stads­im­ker en filo­soof

Con­ve­nant
Van het sym­po­si­um wordt ook gebruik gemaakt om het con­ve­nant van Jaar van de Bij 2012 te onder­te­ke­nen. Nils Bernd­sen (por­te­feuil­le­hou­der bui­ten­ruim­te Deel­ge­meen­te Noord is de eer­ste Rot­ter­dam­se (deelgemeente)bestuurder die het ‘bij­en­con­ve­nant’ zal onder­te­ke­nen.

Dakak­ker­bij­en
In de pau­ze van het sym­po­si­um wor­den ook de bij­en­kas­ten op het dak van Het Schie­block ont­huld door wet­hou­der Alexan­dra van Huf­fe­len. De kas­ten zijn onder­deel van de dakak­kers (twee stads­land­bouw­da­ken, zie elders een arti­kel in deze RMCou­rant).

Tijd en loca­tie
Datum: 6 juni
Loca­tie: Het Schie­block (in de Dépen­den­ce), Schie­ka­de 189 (vlak­bij Hofplein/Centraal Sta­ti­on), Rot­ter­dam
Tijd: 12.30 — 17.00 uur
Aan­mel­den: Wou­ter Bau­man, w.bauman@milieucentrum.rotterdam.nl (het aan­tal plaat­sen is beperkt)

Par­ti­ci­pan­ten
Het sym­po­si­um wordt geor­ga­ni­seerd door het: Rot­ter­dams Mili­eu­cen­trum in samen­wer­king met het Ambro­si­us­gil­de, Bureau Stads­na­tuur, Pro­gram­ma­bu­reau Duur­zaam (Gemeen­te Rot­ter­dam), het Schie­block bv, ZUS, het Jaar van de Bij, de Deel­ge­meen­te Noord, Land­schaps­on­der­houd Rot­ter­dam, Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit, Bij­en­stich­ting, Fleur de Bij en ande­ren.

Meer infor­ma­tie »

Bron:
Rot­ter­dams Mili­eu­cen­trum