ANWB schrijft brief aan loka­le poli­tiek over groe­ne kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving

De ANWB heeft onlangs een brief gestuurd naar de nieu­we gemeen­te­ra­den van de G31, waar­in zij hen advi­se­ren om tij­dens de vor­ming van het col­le­ge­ak­koord aan­dacht te schen­ken aan de groe­ne kwa­li­tei­ten van de leef­om­ge­ving.

Mid­dels deze brief brengt de ANWB een aan­tal onder­wer­pen waar­aan zij gro­te waar­de hech­ten onder de aan­dacht, zoals ver­keers­vei­lig­heid en fiet­sen­dief­stal. Daar­naast maakt de ANWB zich sterk voor een toe­gan­ke­lij­ke natuur in de woon­om­ge­ving. “Wij zien bereik­ba­re en toe­gan­ke­lij­ke natuur als een belang­rij­ke pij­ler onder het draag­vlak voor natuur­be­leid.

Dat staat onder druk door­dat natuur let­ter­lijk en figuur­lijk steeds meer op afstand wordt gezet van de mens. Dit komt onder meer door de scher­pe gren­zen tus­sen ‘rood’ en ‘groen’ in de ruim­te­lij­ke orde­ning en door een afna­me van recre­a­tie­ve stad- en land­ver­bin­din­gen”.

G31
De ANWB stuurt deze brief naar de 31 gemeen­ten die extra geld krij­gen van het Rijk, omdat ze kam­pen met groot­ste­de­lij­ke pro­ble­men.

Down­load hier de brief »

Bron:
ANWB