Con­gres Hit­te­stress op 25 juni a.s.

Op 25 juni 2018 is in Den Bosch het Con­gres Hit­te­stress: Hoe Neder­land omgaat met een war­mer kli­maat. De orga­ni­sa­tie is een ini­ti­a­tief van de Nati­o­na­le Kli­maat­ad­a­pa­ta­tie­stra­te­gie (NAS). Dag­voor­zit­ter is Hel­ga van Leur en ook is de Minis­ter van I&M aan­we­zig. Onge­veer 500 beleids­ma­kers, weten­schap­pers en onder­ne­mers zul­len zich hier bezig­hou­den met de drie Hete […]

Regen­be­sten­dig wonen. Dro­ge voe­ten in de wijk van 2030? Dat vraagt om slim samen­wer­ken!

Wereld­wijd is het gemid­deld 0,9 gra­den Cel­si­us war­mer dan in 1900. Op som­mi­ge plek­ken is de tem­pe­ra­tuur­stij­ging nog veel gro­ter, in de pool­ge­bie­den zelfs vier­maal zo groot (bron: Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit). We wil­len alle­maal daar iets aan doen, maar het sys­teem is daar vaak nog niet klaar voor. Door de vele pro­ce­du­res, regels en afde­lin­gen waar […]

Weten­schap en prak­tijk komen samen op Groe­ne Poort over kli­maat­ver­an­de­ring

Dins­dag 18 april vond in het Inter­na­ti­o­naal Pers­cen­trum Nieuw­spoort weer een Groe­ne Poort­bij­een­komst plaats. Deze keer was de bij­een­komst gewijd aan groen en kli­maat­ver­an­de­ring. Peter Kui­pers Mun­ne­ke, weer­pre­sen­ta­tor bij de NOS en polair mete­o­ro­loog (gla­ci­o­loog), belicht­te de oor­za­ken en gevol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring. Ver­vol­gens toon­den land­schaps­ar­chi­tec­ten en hove­niers enke­le inspi­re­ren­de voor­beel­den van groe­ne kli­maat­ro­buus­te gebieds­in­rich­tin­gen. Kui­pers […]

Groe­ne wand haalt scha­de­lij­ke stof­fen uit de lucht

Op de Inno­va­ti­on Expo in Amster­dam van 14 april is een pro­to­ty­pe van een bij­zon­der tuin­bouw­pro­ject te bezich­ti­gen. Het betreft een groe­ne wand met een high tech sen­sor. Orga­nic Archi­tects bouw­de in opdracht van een tuin­bouw­con­sor­ti­um een pro­to­ty­pe van een groe­ne wand met een ven­ti­la­tie­sys­teem, dat de lucht actief langs de groe­ne wand stuurt. Hoe […]

Bre­da gaat groen inzet­ten om kli­maat­ver­an­de­ring tegen te gaan

Gras en plan­ten in plaats van tegels op het Con­cor­di­a­plein, een waterfon­tein in het cen­trum van Bre­da, groe­ne tui­nen in plaats van steen: in tij­den van extre­me regen kan het water beter weg, en als het lang droog is, blijft het koe­ler in de stad. Dit heet ruim­te­lij­ke adap­ta­tie. De stad speelt in op de […]

Extra groen beschermt Kopen­ha­gen tegen extreem weer

Extra groen, in de vorm van nieuw aan te leg­gen par­ken en plant­soe­nen, groe­ne daken en groe­ne muren vormt één van de kern­pun­ten in een breed opge­zet plan van de Deen­se hoofd­stad Kopen­ha­gen, om voor­be­reid te zijn op de komen­de kli­maat­ver­an­de­ring. Kopen­ha­gen ver­wacht tegen 2050 onder meer een stij­ging van de hoog­ste tem­pe­ra­tuur in de […]

Info­grap­hic: De Rain­p­roof-straat

Het Amster­dam­se ini­ti­a­tief ‘Rain­p­roof’ laat in een info­grap­hic zien wel­ke con­cre­te maat­re­ge­len je als bewo­ner of pro­fes­si­o­nal kan toe­pas­sen om over­last van regen te voor­ko­men of om ermee om te gaan. Jouw straat rain­p­roof maken? Bekijk hier de info­grap­hic om te zien hoe dat moet! 

Vijf weet­jes over hit­te in de stad

De eer­ste hit­te­golf van deze zomer heb­ben we alweer ach­ter de rug. En na een peri­o­de van slecht weer, ziet het er naar uit dat de zomer lang­zaam terug­komt. Met name in de ste­den kun­nen men­sen ech­ter over­last onder­vin­den van de hit­te. Omdat hit­te­gol­ven steeds vaker, lang­du­ri­ger en inten­ser zul­len voor­ko­men, pre­sen­teert de Uni­ver­si­teit van Wage­nin­gen […]

De Groe­ne Stad pleit voor meer groen tegen oplo­pen­de scha­de door neer­slag

Super­stor­men, hevi­ge regen­bui­en of juist peri­o­des van extre­me droog­te: het lijdt geen twij­fel dat ons kli­maat aan het ver­an­de­ren is. Deze ver­an­de­rin­gen vra­gen om nieu­we oplos­sin­gen. De Groe­ne Stad pleit voor meer groen om het ver­an­der­de kli­maat het hoofd te kun­nen bie­den. Op 23 april bracht het Ver­bond van Ver­ze­ke­raars een rap­port uit waar­in is bere­kend […]

Ben­them­p­lein Rot­ter­dam groot­ste water­plein ter wereld

Zoals veel ste­den, is Rot­ter­dam dicht­be­bouwd. De stad heeft veel gebou­wen en nog veel meer bestra­ting. Tege­lijk wor­den regen­bui­en steeds hef­ti­ger, waar­door de kans op water­over­last in de stad toe­neemt. In Rot­ter­dam is maar wei­nig ruim­te om extra ruim­te te maken voor water, zoals sin­gels, met name in de bin­nen­stad. Zo ont­stond in 2005 het […]