Regen­be­sten­dig wonen. Dro­ge voe­ten in de wijk van 2030? Dat vraagt om slim samen­wer­ken!

Wereld­wijd is het gemid­deld 0,9 gra­den Cel­si­us war­mer dan in 1900. Op som­mi­ge plek­ken is de tem­pe­ra­tuur­stij­ging nog veel gro­ter, in de pool­ge­bie­den zelfs vier­maal zo groot (bron: Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit). We wil­len alle­maal daar iets aan doen, maar het sys­teem is daar vaak nog niet klaar voor. Door de vele pro­ce­du­res, regels en afde­lin­gen waar een voor­stel langs moet gaan blijft het kli­maat soms lig­gen. Dat is jam­mer, want de oplos­sin­gen zijn er al. Het is een kwes­tie van slim samen­wer­ken.
De casus
We nemen je mee naar de Bel­la­my­s­traat in Amster­dam Oud-West. Deze straat ligt een hal­ve meter onder het water­peil en ligt een stuk lager dan de rest van de buurt. Hier­door loopt het regen­wa­ter van de hele buurt naar deze weg (bron: Amster­dam Rain­p­roof). De bewo­ners heb­ben hier veel last van: bij piek­bui­en staat de hele straat onder water. Daar­om wil­len ze een kli­maat­be­sten­di­ge oplos­sing en gaan ze met deze vraag naar de gemeen­te. De gemeen­te ziet het belang, buigt zich over het pro­bleem maar komt hier zelf niet uit. Het gebrek aan ken­nis en het bud­get zit hen in de weg.
Waar begin­nen we?
Voor bewo­ners is het vaak erg fijn om een expert in te scha­ke­len waar ze hun vra­gen kwijt kun­nen. In de Bel­la­my­s­traat is bij­voor­beeld Amster­dam Rain­p­roof een goed eer­ste aan­spreek­punt.  De orga­ni­sa­tie en de bewo­ners kun­nen samen een voor­stel maken voor de gemeen­te, maar dit kun­nen zij niet alleen.
Hoe komt het eruit te zien?
Het kern­pro­bleem ‘water­over­last’ moet wor­den aan­ge­pakt en het ont­werp moet er goed uit­zien. Steeds meer urban­plan­ners zijn bezig met het kli­maat­be­sten­dig inrich­ten van open­ba­re ruim­tes. De bewo­ners vin­den het con­cept van het water­plein inte­res­sant. Ze wil­len water­ma­na­ge­ment met het oog op de men­se­lij­ke nor­men en waar­den.
De vol­gen­de stap is het pro­duct. Wel­ke pre­cie­ze pro­duc­ten ga je toe­pas­sen in dit ont­werp? De keu­ze is breed. De bewo­ners vin­den het leuk als water zicht­baar geïn­te­greerd wordt in het ont­werp. Na goed onder­zoek kwa­men ze bij opties als: een water­scherm, een slim­me regen­ton en het afkop­pe­len van de regen­pijp. Ook von­den ze het idee dat de kin­de­ren met het water kun­nen spe­len leuk. Ze zou­den een slim­me regen­ton kun­nen com­bi­ne­ren is met een groe­ne wand. Kli­maat­be­sten­di­ge Ebb en Flood-tegels van­gen het water op en laten het zicht­baar infil­tre­ren naar de grond.
We moe­ten het samen doen
Je leest het al: oplos­sin­gen in over­vloed. De Bel­la­my­s­traat kan met een gerust hart aan de slag want de kli­maat­be­sten­di­ge oplos­sing is bin­nen hand­be­reik.  Een aan­tal klei­ne ini­ti­a­tie­ven kun­nen samen een gro­te impact maken. De mind­set is er al, nu is het een kwes­tie van gewoon doen!

auteur Ruth Pas­ter­nak van Rain(a)way

Bron­nen
https://www.wur.nl/nl/show-longread/Klimaatverandering-longread.htm
https://www.rainproof.nl/hoe-rainproof-ons-riool
http://degroenewand.nl/
http://www.slimmeregenton.nl/
https://www.amsterdam.nl/projecten/bellamybuurt/
https://www.amsterdam.nl/projecten/bellamybuurt/rainproof-samen/
https://amsterdamwest.groenlinks.nl/nieuws/bellamy-en-borgerbuurt-wordt-groen-en-mooi
https://www.rainproof.nl/wat-kan-ik-doen/buurt
https://www.rainproof.nl/article-type/water-de-stad

De Ebb en Flood-tegels