Berichten

Zaterdag 19 juli verscheen in dagblad Trouw het artikel ‘Hitte in de stad? Groen helpt, beter nog dan water’. In het artikel pleit landschapsarchitecte Wiebke Klemm voor meer en beter stadsgroen om de stad beter voor te bereiden op toekomstige hitte door klimaatverandering.
Klik hier om het artikel te lezen.

Klimaatverandering en de steeds verder voortschrijdende verstedelijking zullen in grote delen van de bevolkte wereld leiden tot toenemend risico op overstromingen. Zo hebben we steeds vaker te maken met hevige regenval, waarbij we merken dat het overtollige water steeds moeilijker kan worden afgevoerd door onze riolen. Gevolgen: ondergelopen parkeergarages, overstromende grachten en pleinen. Waterberging in de stad is dan ook een thema waar veel stedenbouwkundigen en architecten zich op dit moment mee bezig houden. Uitgangspunt in het denken is het combineren van stedelijke functies: openbare ruimte en waterberging, groen en waterberging, parkeren en waterberging.
Waterplein Rotterdam
Een geslaagd voorbeeld van de combinatie openbare ruimte – waterberging, is het Waterplein in Rotterdam, ontworpen door bureau De Urbanisten. Het idee van het plein is simpel: als het droog is, functioneert het plein als een gewoon stadsplein, als ontmoetingsruimte en skateplein voor de jeugd. Maar bij hevige regenval, transformeert het –uit drie plateaus opgetrokken- plein in een groot waterbassin.
Hamburg, voorbeeldstad
Ook in Hamburg wordt rekening gehouden met het stijgende water, al komt het gevaar daar eerder van de rivier de Elbe die rechtstreeks met de Noordzee verbonden is. Een eventueel van springtij of een snel stijgende zeespiegel, maken de stad kwetsbaar. Het Hamburgse stadsbestuur heeft het volgende bedacht: de gebouwen in de nieuwe stadsdelen worden op acht meter hoge plinten gezet, die bij periodes van droogte kunnen dienen als parkeergarages. Daarnaast zijn bruggen en wegen verhoogd, zodat auto’s ook bij hoog water weg kunnen komen.
Groene daken als spons voor hemelwater
Groen in de bebouwde omgeving, speelt – naast talrijke andere concepten – een belangrijke rol in het denken over maatregelen om (toekomstige) wateroverlast te beheersen. Zo wordt bijvoorbeeld op het Polderdak aan de Amsterdamse Zuidas op 1000 vierkante meters dak 73 kubieke meters water opgevangen, waarbij het verkoelende groene dak zorgt voor een besparing van 10 tot 30% aan energiekosten.
 
 
NB: Bij het schrijven van dit artikel is gebruikt gemaakt van voorbeelden uit het artikel ‘Deltawerken voor de uitdijende stad’ door Tracy Metz, verschenen op 21-6-2014 in het FD

De klimaatverandering heeft ook een impact op het vakantiegedrag van de consument. De piekdagen van het bezoek aan Amerikaanse natuurparken met een temperatuurstijging blijken nu gemiddeld vier dagen vroeger te vallen dan dertig jaar geleden. Bij de parken zonder een significante temperatuursstijging bleek er nagenoeg geen verschuiving in de piekdagen opgemerkt te worden.

Dit is de conclusie van een studie van wetenschappers van de University of North Carolina over de evolutie van het bezoek aan Amerikaanse natuurparken tijdens de afgelopen dertig jaar.

Verandering ondergaan
“De seizoenscyclussen van planten en dieren, zoals bloeiperiodes en migratiepatronen, zijn door de klimaatverandering de voorbije decennia verschoven, maar ook het menselijk gedrag blijkt een verandering te ondergaan,” merkt onderzoeker Lauren Buckley, professor biologie aan de University van Carolina, op. Buckley voert daarbij aan dat de Amerikaanse natuurparken die de voorbije dertig jaar een duidelijke temperatuursstijging hebben laten zien, ook andere piekdagen hebben laten optekenen.


Voorbode
“De verschuiving van de piekdagen in natuurparken kan een bijkomstigheid lijken, maar kan ook als een voorbode worden bestempeld van meer fundamentele aanpassingen van het menselijk gedrag aan de klimaatverandering,” geeft Buckley aan.

Bron:
Express.be

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 

 

 

 
 

De urgentie om in steden iets aan de klimaatverandering te doen, is hoog. Veel Nederlandse gemeenten zijn dan ook al bezig om klimaatprogramma’s te ontwikkelen, ambities vast te leggen en projecten te realiseren.

Vragen om kennis over klimaatverandering vanuit stedelijke gemeenten zijn niet specifiek gericht op klimaatkennis. Het zijn veelal integrale vraagstukken, waarmee gemeenten kampen: van nieuwe ontwerpconcepten voor het combineren van waterberging met woningbouw tot het aanplanten van bomen en struiken voor zowel het oplossen van het binnenstedelijk hitte-effect en het afvangen van fijn stof. De aanpak van de klimaatverandering in de stad vraagt dan ook om nieuwe vormen van stedenbouw.

Zes Nederlandse praktijkvoorbeelden
Dit staat geschreven in de brochure ‘Klimaat in de stad’ van Alterra. Dit is een eerste publicatie over de resultaten van het dialoogproject ‘Klimaat in de stad’. In deze publicatie worden zes praktijkvoorbeelden uitgelicht (Dordrecht, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Haarlemmermeer en Stadsregio Arnhem Nijmegen). 

Groen om wijken klimaatbestendiger te maken
De praktijkvoorbeelden laten zien dat groen wordt toegepast om wijken klimaatbestendiger te maken. In het voorbeeld van Dordrecht staat daarover het volgende: ‘Bij beplanting wordt er niet alleen gekeken naar wat dat voor de leefbaarheid voor de bewoners oplevert, maar ook hoeveel water een boom opneemt, welke schaduwwerking die heeft en hoe beplanting zo geplaatst kan worden dat die fijn stof afvangt.’

Temperatuur stadspark lager
In Rotterdam heeft men in de zomer van 2009 onderzoek gedaan naar het ‘Urban heat Island effect’. Uit de eerste metingen blijkt dat het centrum van Rotterdam ’s nachts 7°C warmer is dan het platteland rondom Rotterdam Airport. Overdag was het centrum slechts 2°C warmer dan het vliegveld, maar opmerkelijk genoeg was de temperatuur in het stadspark De Twee Heuvels 2,4° lager. Er was binnen het stadscentrum dus een temperatuurverschil van 4,4° graden.

Benutten van groenstructuren
De grote vraag waarvoor Stadsregio Arnhem Nijmegen staat, is hoe de stedelijke structuur zo kan worden ingericht dat de problemen als gevolg van het stedelijk hitte-eiland kunnen worden aangepakt en hoe de dempende, verkoeling brengende groenstructuur beter kan worden benut.

Klimaat in de stad
Het dialoogproject ‘Klimaat in de Stad’ is als onderdeel van het onderzoeksprogramma ‘Klimaat voor Ruimte’ opgezet om te onderzoeken welke klimaatkennis relevant is voor Nederlandse steden, welke kennis ontbreekt en hoe die kennis landt in de stedelijke omgeving.

Meer informatie
Download het rapport »

Bron:
Klimaat in de Stad
Tussentijdse rapportage van het dialoogproject Klimaat in de Stad 
Alterra

 

 

 

 

Het onderwerp klimaatverandering, en dan specifiek adaptatie, krijgt steeds meer de aandacht bij gemeenten en provincies. 

Vaak wordt de vraag gesteld “ik hoor dat er iets moet gebeuren, maar wat kan ik doen?”. CROW wil hier met betrokken partijen een concreet antwoord op gaan geven.

Op dit moment lopen er al vele initiatieven. CROW wil de vertaalslag naar de praktijk maken, zodat alle gemeenten en provincies hier hun voordeel mee kunnen doen. We willen ons daarbij primair richten op de inrichting van de stedelijke omgeving.

Het resultaat van het project zal een eerste leidraad zijn voor ontwerpers, hoe zij de veranderingen van het klimaat in hun ontwerp kunnen opvangen. Op deze wijze wordt voorkomen dat het ter zijner tijd noodzakelijk is om rigoureuze en grootschalige aanpassing van de openbare ruimte te doen. De maatregelen die hiervoor genomen kunnen worden zijn zeer divers. Dit kan variëren van het opnemen van waterdoorlatende bestrating tot het opnemen van meer groen in de stad.

Om de leidraad zo goed mogelijk op de praktijkbehoefte te laten aansluiten, is CROW op zoek naar gemeenten die vragen of suggesties hebben over het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. Dit kunnen zowel gemeenten zijn die al ervaring hebben met het opnemen van dit onderwerp in de plannen, maar ook gemeenten die aan het begin van dit proces staan.

Volledige informatie:
Voor meer informatie kunt ucontact opnemen met Ineke Westerbroek, projectmanager (westerbroek@crow.nl).

Ook interessant:
Klimaatverandering, ontwerp, groen en klimaat

Bron:
Crow