De Groe­ne Stad pleit voor meer groen tegen oplo­pen­de scha­de door neer­slag

Super­stor­men, hevi­ge regen­bui­en of juist peri­o­des van extre­me droog­te: het lijdt geen twij­fel dat ons kli­maat aan het ver­an­de­ren is. Deze ver­an­de­rin­gen vra­gen om nieu­we oplos­sin­gen. De Groe­ne Stad pleit voor meer groen om het ver­an­der­de kli­maat het hoofd te kun­nen bie­den.
Op 23 april bracht het Ver­bond van Ver­ze­ke­raars een rap­port uit waar­in is bere­kend in hoe­ver­re de klimaatscenario’s van het KNMI (2014) voor kli­maat­ver­an­de­ring invloed heb­ben op de tota­le scha­de­last. Op basis van de data wordt dui­de­lijk dat stor­men, hagel en (extre­me) regen­val voor de mees­te weer-gere­la­teer­de scha­de zor­gen. De belang­rijk­ste con­clu­sie van het rap­port is dan ook: zon­der maat­re­ge­len zul­len de scha­de­kos­ten als gevolg van (extre­me) bui­en naar ver­wach­ting ver­dub­be­len.
Groen als water­buf­fer
De Groe­ne Stad pleit voor ver­groe­ning van de ste­de­lij­ke omge­ving als één van de belang­rijk­ste maat­re­ge­len om extre­me regen­bui­en te kun­nen opvan­gen. Het gebeurt steeds vaker dat onze rio­len bij flin­ke bui­en te wei­nig capa­ci­teit heb­ben en over­stroomd raken. Een beplan­te bodem heeft bij extre­me neer­slag een veel gro­ter water­ber­gend ver­mo­gen dan asfalt en beton. Ook kun­nen gemeen­ten water­over­last bestrij­den door het aan­leg­gen van wadi’s. Dat zijn beplan­te gebie­den, onder het maai­veld, die tij­de­lijk kun­nen onder­lo­pen tij­dens extre­me regen­val, zodat de rio­len niet wor­den over­be­last.
Tegel eruit, groen erin!
Par­ti­cu­lie­ren spe­len hun eigen rol bij het tegen­gaan van water­over­last, door mid­del van hun eigen voor- en ach­ter­tuin. Een groe­ne tuin zorgt ervoor dat een deel van het regen­wa­ter wordt opge­no­men en dat niet al het water direct het riool instroomt, met het gevaar dat kel­ders en hui­zen blank komen te staan. Maar ook die­ge­nen die geen tuin heb­ben kun­nen mee­hel­pen de omge­ving groen te hou­den, bij­voor­beeld door het aan­leg­gen van een groen dak of een gevel­tuin­tje.
 
Foto: ANP