Groe­ne wand haalt scha­de­lij­ke stof­fen uit de lucht

Op de Inno­va­ti­on Expo in Amster­dam van 14 april is een pro­to­ty­pe van een bij­zon­der tuin­bouw­pro­ject te bezich­ti­gen. Het betreft een groe­ne wand met een high tech sen­sor. Orga­nic Archi­tects bouw­de in opdracht van een tuin­bouw­con­sor­ti­um een pro­to­ty­pe van een groe­ne wand met een ven­ti­la­tie­sys­teem, dat de lucht actief langs de groe­ne wand stuurt. Hoe hoger de con­cen­tra­tie van de scha­de­lij­ke stof, des te hoger de ven­ti­la­tie­stand. Een spe­ci­a­le sen­sor van ASML kan de vluch­ti­ge orga­ni­sche stof­fen tegen­woor­dig nauw­keu­rig meten.
‘Scho­ne lucht garan­tie’ is één van de pro­jec­ten van het nieu­we inno­va­tie­pro­gram­ma Waard&vol Groen van de Stich­ting Inno­va­tie Glas­tuin­bouw (SIGN). SIGN is een ini­ti­a­tief van LTO Glas­kracht Neder­land en heeft voor de uit­voe­ring van haar inno­va­tie­pro­gram­ma een alli­an­tie met Inno­va­tie Agro & Natuur van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken.
Orga­nic Archi­tects bouw­de in opdracht van een tuin­bouw­con­sor­ti­um een pro­to­ty­pe van een groe­ne wand met een ven­ti­la­tie­sys­teem, dat de lucht actief langs de groe­ne wand stuurt. Hoe hoger de con­cen­tra­tie van vluch­ti­ge orga­ni­sche stof­fen, des te hoger de ven­ti­la­tie­stand. Onder­zoe­kers brach­ten een hoge con­cen­tra­tie vluch­ti­ge stof­fen in de ruim­te. De actief geven­ti­leer­de plan­ten­wand bleek in staat om de ver­ont­rei­ni­gin­gen af te bre­ken: methaan en ure­um hal­veer­den bin­nen 3 uur, alka­nen en cycli­sche kool­wa­ter­stof­fen na 9,5 uur. Uit de nul­me­ting bleek dat de ver­ont­rei­ni­ging zon­der plan­ten­wand sta­biel hoog bleef. Daar­mee is aan­ge­toond dat de afbraak ver­oor­zaakt is door de groe­ne wand met ver­hoog­de ven­ti­la­tie.
In de twee­de fase van dit pro­ject gaan indu­stri­eel ont­wer­pers aan de slag om een uni­ver­seel ven­ti­la­tie­sys­teem te ont­wik­ke­len, dat in com­bi­na­tie met aller­lei ver­schil­len­de bestaan­de groe­ne wand­sys­te­men kan bij­dra­gen aan een gezon­de woon- en werk­om­ge­ving. Dat sys­teem vormt de basis voor een busi­nesscon­cept om ‘scho­ne lucht garan­tie’ te gaan bie­den aan gebouw­be­heer­ders. Het con­sor­ti­um dat het pro­ject onder­steunt bestaat uit Flo­ra­Hol­land, Water­drin­ker, Into Green, Van der Tol, Pri­va, Nieuw­koop Euro­pe en Stich­ting Inno­va­tie Glas­tuin­bouw (SIGN), in alli­an­tie met het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken.
Bron: agriholland.nl