Vijf weet­jes over hit­te in de stad

De eer­ste hit­te­golf van deze zomer heb­ben we alweer ach­ter de rug. En na een peri­o­de van slecht weer, ziet het er naar uit dat de zomer lang­zaam terug­komt. Met name in de ste­den kun­nen men­sen ech­ter over­last onder­vin­den van de hit­te. Omdat hit­te­gol­ven steeds vaker, lang­du­ri­ger en inten­ser zul­len voor­ko­men, pre­sen­teert de Uni­ver­si­teit van Wage­nin­gen vijf weet­jes over hit­te in de stad.
Weet­je 1: In de stad kan het tot 7 gra­den war­mer zijn dan op het plat­te­land
Op war­me zomer­da­gen kan het tem­pe­ra­tuur­ver­schil tus­sen stad en plat­te­land wel 7 gra­den zijn. Maar ook bin­nen de stad zijn er flin­ke tem­pe­ra­tuur­ver­schil­len. De weers­voor­spel­ling kan er dan behoor­lijk naast zit­ten, afhan­ke­lijk van de plaats waar je bent. Wage­ning­se mete­o­ro­lo­gen meten de invloed van bebou­wing, vege­ta­tie, water, wind en scha­duw op de loka­le tem­pe­ra­tuur.
Weet­je 2: Je kunt op je mobiel de mate van hit­te­stress in de gaten hou­den
De nieu­we app ‘Weer­be­le­ving’ toont hoe je het weer op elke plek in Neder­land zult erva­ren. De Android app geeft met kleu­ren en sym­bo­len aan hoe warm het weer bui­ten wordt beleefd en drukt dat uit in mate van ‘ther­mi­sche stress’. De app is ont­wik­keld door een Wage­ning­se stu­dent in samen­wer­king met de mete­o­ro­lo­gen van Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty.
Weet­je 3: De toe­ne­men­de ver­ste­ning van tui­nen zorgt er voor dat het in ste­den nóg war­mer wordt
De toe­ne­men­de bete­ge­ling van tui­nen draagt bij aan het hit­te-eiland­ef­fect in ste­den. Boven­dien kan regen­wa­ter niet mak­ke­lijk weg. In Ope­ra­tie Steen­breek wordt nage­gaan wat het effect is van ver­steen­de tui­nen op stads­hit­te en water­over­last.
Weet­je 4: Onder­zoe­kers wer­ken aan een hit­te­voor­spel­ling op straat­ni­veau
In het pro­ject ‘Sum­mer in de City’ wer­ken Wage­ning­se mete­o­ro­lo­gen aan com­pu­ter­mo­del­len die het weer op straat­ni­veau meer in detail kun­nen voor­spel­len. Daar­voor wor­den er in ver­schil­len­de Neder­land­se ste­den (waar­on­der Amster­dam en Wage­nin­gen) weer­me­tin­gen gedaan. Ook wordt met een spe­ci­aal daar­toe uit­ge­rus­te bak­fiets metin­gen gedaan, door lus­sen te rij­den in de stad om tem­pe­ra­tuur­ver­schil­len tus­sen de wij­ken in kaart te bren­gen. In nieuw­bouw­wij­ken en indu­strie­ge­bie­den kun­nen gro­te warm­te-eilan­den ont­staan door­dat op die plek­ken veel ver­ste­ning is.
Weet­je 5: Groen in de stad helpt tegen hit­te­stress en is goed voor water­af­voer bij extre­me bui­en
Groen in de stad ver­be­tert het mili­eu, zorgt voor een rij­ke bio­di­ver­si­teit, ver­min­dert lucht­ver­vui­ling, zorgt voor water­ber­ging, dempt geluids­hin­der en ver­koelt in war­me peri­o­de. Kort­om, groen is essen­ti­eel voor een kli­maat­be­sten­di­ge en duur­za­me omge­ving.
 
Bron: Alter­ra Wage­nin­gen