Ben­them­p­lein Rot­ter­dam groot­ste water­plein ter wereld

Zoals veel ste­den, is Rot­ter­dam dicht­be­bouwd. De stad heeft veel gebou­wen en nog veel meer bestra­ting. Tege­lijk wor­den regen­bui­en steeds hef­ti­ger, waar­door de kans op water­over­last in de stad toe­neemt. In Rot­ter­dam is maar wei­nig ruim­te om extra ruim­te te maken voor water, zoals sin­gels, met name in de bin­nen­stad. Zo ont­stond in 2005 het idee van het water­plein: een plein dat bij droog weer een aan­trek­ke­lij­ke, leu­ke omge­ving biedt, en bij hef­ti­ge regen­bui­en zorgt dat er min­der water naar het riool en de sin­gels stroomt.
Bij droog weer zijn er mooie plek­ken om te bas­ket­bal­len en te ska­ten, bij zwa­re regen­val kun­nen de bas­sins het regen­wa­ter van het plein en de daken opvan­gen. Bij elkaar onge­veer 1,7 mil­joen liter water. Dat water hoeft daar­door niet meer naar het riool, dat dus min­der snel zal over­stro­men. En zo helpt het plein om dro­ge voe­ten te hou­den ter­wijl regen­bui­en steeds hef­ti­ger wor­den.
De archi­tec­ten van de Urba­nis­ten heb­ben een tra­ject bege­leid met stu­den­ten, bewo­ners en onder­ne­mers uit de buurt, zodat zij zoveel moge­lijk invloed had­den op hun nieu­we plein. En dat heeft gewerkt: bij de offi­ci­ë­le ope­ning waren zo’n 300 men­sen bij elkaar om te vie­ren dat deze nieu­we pri­meur voor Rot­ter­dam klaar was. En toen de bouw nog in vol­le gang was, werd het plein in de week­en­den al gebruikt door ska­ters en boot­cam­pers.
Bekijk hier een film­pje over de ope­ning van het plein.

Bron: stad Rot­ter­dam