Con­gres Hit­te­stress op 25 juni a.s.

Op 25 juni 2018 is in Den Bosch het Con­gres Hit­te­stress: Hoe Neder­land omgaat met een war­mer kli­maat. De orga­ni­sa­tie is een ini­ti­a­tief van de Nati­o­na­le Kli­maat­ad­a­pa­ta­tie­stra­te­gie (NAS). Dag­voor­zit­ter is Hel­ga van Leur en ook is de Minis­ter van I&M aan­we­zig.
Onge­veer 500 beleids­ma­kers, weten­schap­pers en onder­ne­mers zul­len zich hier bezig­hou­den met de drie Hete Hang­ij­zers: de gezond­heid van kwets­ba­re men­sen, ver­an­de­rin­gen in de natuur en hit­te in de stad. Der­tig werk­ses­sies die­pen deze onder­wer­pen ver­der uit.
De Groe­ne Stad zal twee work­shops ver­zor­gen en wij nodi­gen u graag uit om daar­bij te zijn!