Weten­schap en prak­tijk komen samen op Groe­ne Poort over kli­maat­ver­an­de­ring

Dins­dag 18 april vond in het Inter­na­ti­o­naal Pers­cen­trum Nieuw­spoort weer een Groe­ne Poort­bij­een­komst plaats. Deze keer was de bij­een­komst gewijd aan groen en kli­maat­ver­an­de­ring. Peter Kui­pers Mun­ne­ke, weer­pre­sen­ta­tor bij de NOS en polair mete­o­ro­loog (gla­ci­o­loog), belicht­te de oor­za­ken en gevol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring. Ver­vol­gens toon­den land­schaps­ar­chi­tec­ten en hove­niers enke­le inspi­re­ren­de voor­beel­den van groe­ne kli­maat­ro­buus­te gebieds­in­rich­tin­gen.
Kui­pers Mun­ne­ke leg­de uit waar­om het kli­maat ver­an­dert en wat ons te wach­ten staat. “Scenario’s van het KNMI laten zien dat we in de toe­komst jaar­lijks zo’n 60% meer dagen met behoor­lijk veel regen kun­nen ver­wach­ten. Dat geldt ook voor de tem­pe­ra­tuur: er zul­len meer dagen zijn met hit­te­stress. Groen kan zeker hel­pen om de gevol­gen daar­van op te van­gen. “Het zou goed zijn als we ste­den meer op een bos laten lij­ken. Gro­te en klei­ne groe­ne oplos­sin­gen zor­gen voor meer infil­tra­tie, tem­pe­ra­tuur­dem­ping enzo­voorts. En dan heb ik het nog niet eens over ande­re effec­ten van groen zoals fijn­stof­op­na­me en waar­de­stij­ging van onroe­rend goed.” Ste­den kli­maat­adap­tief inrich­ten is vol­gens de weten­schap­per een goe­de zaak, maar niet genoeg. “We moe­ten de ver­de­re opwar­ming van de aar­de tegen­gaan door onze CO2-uit­stoot te ver­min­de­ren. Daar­om pleit ik voor ‘re-use, redu­ce & recy­cle’.”
Prak­tijk­voor­beel­den
Na deze con­fron­te­ren­de pre­sen­ta­tie lie­ten enke­le land­schaps­ar­chi­tec­ten en hove­niers zien al vol­op met groe­ne kli­maat­ro­buus­te gebieds­in­rich­tin­gen bezig te zijn. Zij pre­sen­teer­den inspi­re­ren­de voor­beel­den van open­ba­re tui­nen met aan­dacht voor bio­di­ver­si­teit, water­op­vang, ener­gie, her­ge­bruik van mate­ri­a­len en een duur­zaam­heids­vi­sie voor de lan­ge­re ter­mijn.
Bood­schap aan het kabi­net
VHG-direc­teur Egbert Roozen vindt deze Groe­ne Poort­bij­een­komst een goe­de gele­gen­heid om het belang van groen en de behoef­te aan een coör­di­ne­rend bewinds­per­soon op dit gebied weer eens onder de aan­dacht te bren­gen. “Ieder­een ziet het belang van groen. Een geco­ör­di­neer­de, lan­de­lij­ke aan­pak van het Del­ta­plan Groen is naar ons idee nood­za­ke­lijk voor de groe­ne, gezon­de ste­den van de toe­komst. Dat wil­len we graag mee­ge­ven aan de deel­ne­mers in de kabi­nets­for­ma­tie.”
Over Groe­ne Poort
Groe­ne Poort brengt vier dis­ci­pli­nes op één plat­form bij elkaar: poli­tiek, bedrijfs­le­ven, over­heid en ken­nis­in­sti­tu­ten. Geno­dig­den zijn leden van de Eer­ste en Twee­de Kamer, func­ti­o­na­ris­sen bij de rijks­over­heid, por­te­feuil­le­hou­ders bij pro­vin­cies, veiligheidsregio’s, gemeen­ten, ken­nis­in­sti­tu­ten, bestuurs­le­den van bran­che­or­ga­ni­sa­ties en direc­ties en com­mis­sa­ris­sen van groen­be­drij­ven met een bran­che­ver­te­gen­woor­di­gen­de func­tie. De vol­gen­de Groe­ne Poort vindt plaats in het najaar van 2017. Groe­ne Poort is een geza­men­lijk ini­ti­a­tief van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en de Neder­land­se Ver­e­ni­ging voor Tuin- en Land­schaps­ar­chi­tec­tuur (NVTL), in samen­wer­king met Zuydgeest Com­mu­ni­ca­tie.