Zeven Gro­nin­ger stads­wij­ken rijk aan natuur

De Gro­nin­ger wij­ken Sel­wer­der­hof, Drie­lan­den, Reit­diep Zer­ni­ke, Stads­park, Pic­ca­rd­thof, de Hun­ze en het Hoorn­se Meer zijn de ‘rijk­ste’ gebie­den op het gebied van Stads­na­tuur Dat blijkt uit de weten­schap­pe­lij­ke moni­to­ring van de stads­na­tuur gedu­ren­de zeven jaar door een groep eco­lo­gen. Zij heb­ben metin­gen gedaan naar wat er alle­maal leeft in de stad en waar. Voor […]

Iepen­wacht op de bres voor ’s lands meest aan­spre­ken­de boom

‘De uil zat in de olmen, bij ’t val­len van de nacht’, een prach­tig Oud­hol­lands lied dat veel men­sen nog wel ken­nen. Maar wat veel men­sen niet weten is dat de olm gewoon een def­tig woord is voor iep (ulmus in het Latijn). En iepen, die ken­nen we alle­maal. De Amster­dam­se grach­ten­gor­del staat er vol […]

Gro­nin­gen eer­ste ont­snip­per­de stad van Euro­pa

Gro­nin­gen mag zich de eer­ste ont­snip­per­de stad van Euro­pa noe­men. In geen ande­re stad zijn de bar­ri­è­res voor de natuur met fau­na­tun­nels, uit­klim­plaat­sen en wild­vi­a­duc­ten zo goed weg­ge­no­men als in Gro­nin­gen. De gemeen­te heeft voor tach­tig pro­cent van de bar­ri­è­res in de stad een oplos­sing gevon­den. Met de plaat­sing van veer­tien zoge­naam­de ont­snip­pe­rings­maat­re­ge­len is het […]

Selec­tie­com­mis­sie Flo­ri­a­de 2022 bezoekt Gro­nin­gen

De selec­tie­com­mis­sie van de Flo­ri­a­de 2022 bezocht woens­dag Gro­nin­gen. Deze stad  is een van de vier kan­di­da­ten voor de orga­ni­sa­tie van het eve­ne­ment. In juli was al een bid­book voor het pro­ject gepre­sen­teerd. Op Gro­nin­gens Ont­zet bezocht de com­mis­sie na een stads­wan­de­ling de voor­ma­li­ge sui­ker­fa­briek, waar een maquet­te opge­steld was en het bid­book ter inza­ge lag. Als […]

Aan­plant 400 lin­de­bo­men in Gro­nin­gen

Van­af maan­dag 21 novem­ber wor­den de nieu­we bomen geplant langs de Con­cour­s­laan in Gro­nin­gen. Onge­veer vier­hon­derd lin­de­bo­men ver­van­gen de beu­ken die hier de afge­lo­pen jaren zijn weg­ge­haald. In de komen­de twee weken komt aan bei­de zij­den van de laan een dub­be­le bomen­rij te staan. Aan­ne­mer Bouw­huis uit Beer­zer­veld plant er per dag gemid­deld 40. Het […]

Gro­nin­gen inves­teert in ver­be­te­ring wan­del­rou­tes

De pro­vin­cie Gro­nin­gen inves­teert bij­na € 250.000 in de ver­be­te­ring van twee lan­de­lij­ke wan­del­rou­tes. Het gaat om een recon­struc­tie van het Wad- en Wier­den­pad tus­sen  Lau­wers­oog en Nieuw­schans (120 km) en het Noa­ber­pad tus­sen Bad Nieu­we­schans en Emme­rich (379 km). Daar­naast wordt er € 30.000 gere­ser­veerd voor een moge­lij­ke gedeel­te­lij­ke ver­leg­ging van het Pie­ter­pad (492 […]

Gro­nin­gen Air­port Eel­de start met boom aan­plant

Gro­nin­gen Air­port Eel­de zal vol­gen­de week star­ten met het aan­plan­ten van bomen rond­om de lucht­ha­ven.  De nieu­we aan­plant com­pen­seert de bomen die in de toe­komst zul­len ver­dwij­nen als de baan wordt ver­lengd. Het plan voor de nieu­we aan­plant is tot stand geko­men in een samen­wer­king tus­sen Gro­nin­gen Air­port Eel­de, inge­ni­eurs­bu­reau DHV, de gemeen­te Tynaar­lo, de […]

Groen­Links Gro­nin­gen wil groe­ne voor­tui­nen

Groen­Links in de Gro­ning­se gemeen­te­raad maakt zich zor­gen over de toe­ne­men­de ver­ste­ning van voor­tui­nen. Door­dat steeds meer tuin­tjes wor­den bestraat, raakt het riool over­be­last bij hevi­ge regen­val. Ook die­ren heb­ben te lij­den onder het ver­dwij­nen van groe­ne voor­tui­nen. Dat de afwa­te­ring in de stad niet altijd goed func­ti­o­neert, heb­ben we gemerkt bij de zwa­re regen­bui­en […]

Veel belang­stel­ling voor groe­ne daken in Gro­nin­gen

Er is veel belang­stel­ling voor de moge­lijk­he­den van groe­ne daken in de gemeen­te Gro­nin­gen. Afge­lo­pen week heeft de Natuur en Mili­eu­fe­de­ra­tie Gro­nin­gen in samen­wer­king met de gemeen­te Gro­nin­gen een excur­sie langs een aan­tal vege­ta­tie­da­ken in Gro­nin­gen geor­ga­ni­seerd. De Natuur en Mili­eu­fe­de­ra­tie Gro­nin­gen en de gemeen­te Gro­nin­gen wil­len inwo­ners sti­mu­le­ren om bij te dra­gen aan een […]

D66 wil meer bos in Rand­stad, Lim­burg en Gro­nin­gen

D66 wil meer bos in Neder­land. Twee­de Kamer­lid Boris van der Ham van die frac­tie heeft onlangs een plan gepu­bli­ceerd om dat te berei­ken. Nu bestaat ons land uit iets meer dan 10 pro­cent bos en par­ken. In 2050 moet dat 15 pro­cent zijn, vindt D66. Voor­al in en rond de gro­te ste­den in de […]