Veel belang­stel­ling voor groe­ne daken in Gro­nin­gen

Er is veel belang­stel­ling voor de moge­lijk­he­den van groe­ne daken in de gemeen­te Gro­nin­gen. Afge­lo­pen week heeft de Natuur en Mili­eu­fe­de­ra­tie Gro­nin­gen in samen­wer­king met de gemeen­te Gro­nin­gen een excur­sie langs een aan­tal vege­ta­tie­da­ken in Gro­nin­gen geor­ga­ni­seerd.

De Natuur en Mili­eu­fe­de­ra­tie Gro­nin­gen en de gemeen­te Gro­nin­gen wil­len inwo­ners sti­mu­le­ren om bij te dra­gen aan een groe­ne en ener­gie­zui­ni­ge stad. De gemeen­te hoopt dat voor­al bewo­ners en gebrui­kers van gebie­den met wei­nig groen, zoals de bin­nen­stad of bedrij­ven­ter­rei­nen, kie­zen voor groe­ne daken.

Groe­ne daken zor­gen voor koel­te
Groe­ne daken wer­ken ener­gie­be­spa­rend door de warm­te in de win­ter vast te hou­den en zor­gen voor koel­te in de zomer. Ze wer­ken als buf­fer bij hevi­ge regen­val en zijn aan­trek­ke­lijk voor insec­ten, klei­ne die­ren en vogels. Ook heb­ben groe­ne daken een posi­tie­ve wer­king op de gezond­heid.

Sub­si­die
De sti­mu­le­rings-rege­ling Groe­ne Daken van de gemeen­te Gro­nin­gen is sinds 1 febru­a­ri 2010 uit­ge­breid door de rege­ling ook open te stel­len voor onder­ne­mers. Daar­naast ver­soe­pelt het stads­be­stuur de voor­waar­den, waar­door meer aan­vra­gers voor sub­si­die in aan­mer­king komen. In 2010 bedraagt de tota­le sub­si­die­pot € 200.000,–.

Excur­sie
De excur­sie voer­de langs vege­ta­tie­da­ken met ver­schil­len­de gebruiks­func­ties.
Een van de loca­ties was Muse­um de Bui­ten­plaats in Eel­de, een veel­be­spro­ken voor­beeld van orga­ni­sche archi­tec­tuur. Ook nam de groep een kijk­je bij de nieuw­bouw van het Cen­trum voor Levens­we­ten­schap­pen op het Zer­ni­ke com­plex waar op een hel­lend en licht hel­lend dak ruim 6.800 m² sedum-opper­vlak­te is gere­a­li­seerd.

Diver­se spre­kers, waar­on­der stad­s­eco­loog Wout Veldstra, gaven een toe­lich­ting op de sti­mu­le­rings­re­ge­ling en over de eco­lo­gi­sche bete­ke­nis van vege­ta­tie­da­ken. Ook de tech­ni­sche kant van groe­ne daken kwam aan de orde.

Lees ook: Steeds meer gemeen­ten subsidiëren dak­tui­nen »

Bron:
Natuur en Mili­eu Fede­ra­tie