Gro­nin­gen plant extra bomen om bin­nen­stad te ver­groe­nen

De gemeen­te Gro­nin­gen plant eind maart de bomen terug die vorig jaar tij­dens een recon­struc­tie zijn ver­wij­derd. Daar­naast plant de gemeen­te nog extra bomen voor de bin­nen­stad. Hier­mee komt het col­le­ge tege­moet aan de vraag van veel bewo­ners naar meer groen in de bin­nen­stad. Vol­gen­de week wor­den de laat­ste bomen in deze serie geplant. Lees […]

Sub­si­die­re­ge­ling groe­ne daken voor bedrij­ven en instel­lin­gen in Gro­nin­gen

Van­af 1 febru­a­ri 2010 kun­nen onder­ne­mers sub­si­die aan­vra­gen voor een groen dak in de gemeen­te Gro­nin­gen. Daar­naast ver­soe­pelt de gemeen­te de voor­waar­den voor de sub­si­die­re­ge­ling groe­ne daken, zodat meer aan­vra­gers ervoor in aan­mer­king komen. Er zit dit jaar in totaal 200.000 euro in de sub­si­die­pot. Sinds april 2008 is de sub­si­die­re­ge­ling Groe­ne Daken van kracht. […]

Gro­nin­gen krijgt 975.000 euro voor groe­ne­re wij­ken

Meer en bete­re groen­voor­zie­nin­gen in de Gro­ning­se wij­ken Kor­re­weg­wijk en De Hoog­te, zoals per­ken, nieu­we stads­moes­tui­nen en een eet­baar bos. Dat is moge­lijk dank­zij een extra bij­dra­ge van 975 dui­zend euro van het minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV). Naast het open­ba­re groen, wil Gro­nin­gen met de bewo­ners ook de privé-tuinen in bei­de wij­ken […]