Groen­Links Gro­nin­gen wil groe­ne voor­tui­nen

Groen­Links in de Gro­ning­se gemeen­te­raad maakt zich zor­gen over de toe­ne­men­de ver­ste­ning van voor­tui­nen. Door­dat steeds meer tuin­tjes wor­den bestraat, raakt het riool over­be­last bij hevi­ge regen­val. Ook die­ren heb­ben te lij­den onder het ver­dwij­nen van groe­ne voor­tui­nen.

Dat de afwa­te­ring in de stad niet altijd goed func­ti­o­neert, heb­ben we gemerkt bij de zwa­re regen­bui­en van dit najaar. Wegen, fiets­pa­den en kel­ders kwa­men onder water te staan, wat leid­de tot over­last en scha­de. De toe­na­me van het aan­tal bete­gel­de voor­tui­nen ver­oor­zaakt een deel van dit pro­bleem.

Water­ber­ging
Een groe­ne, beplan­te voor­tuin ziet er niet alleen leuk uit, maar ver­vult ook een belang­rij­ke func­tie als water­ber­ging.

Het scho­ne regen­wa­ter kan in een groe­ne voor­tuin gelijk­ma­tig in de grond ver­dwij­nen. Bij een bete­gel­de voor­tuin stroomt het water direct naar het riool. Dat levert pro­ble­men op omdat ons riool­stel­sel niet is bere­kend op het afvoe­ren van neer­slag van­uit de tuin. Groen­Links-raads­le­den Lizet­te van der Vegt en Vic­tor Möhlmann wil­len daar­om de ver­ste­ning van voor­tui­nen tegen­gaan om water­over­last in de toe­komst te voor­ko­men.

Groe­ne omge­ving van belang
De ver­ste­ning ver­oor­zaakt nog meer pro­ble­men. Ten eer­ste stort het riool de extra toe­voer in vij­vers, slo­ten en kana­len. Dit over­stor­ten kan ern­sti­ge gevol­gen heb­ben voor de aan­we­zi­ge vis­sen. Zij kun­nen ver­stik­ken en ster­ven soms mas­saal. Ten twee­de wordt het regen­wa­ter steeds snel­ler afge­voerd, waar­door het grond­wa­ter te wei­nig wordt aan­ge­vuld en de bodem snel­ler uit­droogt. Een groe­ne voor­tuin is daar­naast ook nog een plek waar bij­voor­beeld vogels beschut­ting en voed­sel kun­nen vin­den. Boven­dien vindt Groen­Links een groe­ne omge­ving van belang voor opgroei­en­de kin­de­ren in onze stad. Kort­om, er zijn veel rede­nen waar­om het ver­ste­nen van voor­tui­nen moet wor­den tegen­ge­gaan.

Kamer­ver­huur­pan­den
Voor­al bij kamer­ver­huur­pan­den wordt juist steeds vaker de voor­tuin voor­zien van stoep­te­gels. In com­bi­na­tie met een gro­te hoe­veel­heid fiets­wrak­ken en de plaat­sing van hek­wer­ken leidt dit tot een zeer onaan­trek­ke­lijk straat­beeld. Als van­uit de gemeen­te geen prik­kel wordt gege­ven om de voor­tuin groen te hou­den, vreest Groen­Links dan ook dat de ver­ste­ning en ver­rom­me­ling steeds ver­der zal toe­ne­men.

Maat­re­ge­len
De gemeen­te geeft nu al advie­zen over het maken van gevel­tui­nen en het plaat­sen van klim­plan­ten tegen gevels. Ook bestaan er sub­si­dies voor de aan­leg van groe­ne daken met begroei­ing. De Groen­Links-frac­tie vindt dit een klein stap­je in de goe­de rich­ting, maar denkt dat er meer moge­lijk­he­den zijn. Zij hoopt dat bij­voor­beeld tus­sen de gemeen­te en cor­po­ra­ties afspra­ken kun­nen wor­den gemaakt. De frac­tie heeft schrif­te­lij­ke vra­gen gesteld aan het col­le­ge.

Lees hier de schrif­te­lij­ke vra­gen aan het col­le­ge »

Bron:
Groen­Links Gro­nin­gen