Gro­nin­gen eer­ste ont­snip­per­de stad van Euro­pa

Gro­nin­gen mag zich de eer­ste ont­snip­per­de stad van Euro­pa noe­men. In geen ande­re stad zijn de bar­ri­è­res voor de natuur met fau­na­tun­nels, uit­klim­plaat­sen en wild­vi­a­duc­ten zo goed weg­ge­no­men als in Gro­nin­gen.

De gemeen­te heeft voor tach­tig pro­cent van de bar­ri­è­res in de stad een oplos­sing gevon­den. Met de plaat­sing van veer­tien zoge­naam­de ont­snip­pe­rings­maat­re­ge­len is het eer­ste deel van een pro­ject afge­rond waar­mee zoveel moge­lijk bar­ri­è­res voor de natuur in de stad wor­den weg­ge­no­men. De natuur in de stad krijgt daar­mee ruim baan. Tot nu wer­den fau­na­tun­nels, uit­klim­plaat­sen en wild­vi­a­duc­ten voor­al toe­ge­past langs rijks­we­gen.

Ande­re beheer­ders van infra­struc­tuur
De maat­re­ge­len zijn uit­ge­voerd op ver­schil­len­de plaat­sen in de stad waar die­ren wegen, kana­len en spoor­lij­nen moe­ten over­ste­ken. Aan de uit­voe­ring ervan werk­ten ook ande­re beheer­ders van infra­struc­tuur mee, zoals de Pro­vin­cie, Rijks­wa­ter­staat en Pro­rail. De water­schap­pen nemen ont­snip­pe­rings­maat­re­ge­len mee bij de uit­voe­ring van de Kader­richt­lijn Water, omdat er op diver­se plaat­sen natuur­lij­ke oevers wor­den gere­a­li­seerd.

Lees het vol­le­di­ge bericht Gro­nin­gen Inter­net Cou­rant »