Gro­nin­gen inves­teert in ver­be­te­ring wan­del­rou­tes

De pro­vin­cie Gro­nin­gen inves­teert bij­na € 250.000 in de ver­be­te­ring van twee lan­de­lij­ke wan­del­rou­tes. Het gaat om een recon­struc­tie van het Wad- en Wier­den­pad tus­sen  Lau­wers­oog en Nieuw­schans (120 km) en het Noa­ber­pad tus­sen Bad Nieu­we­schans en Emme­rich (379 km).

Daar­naast wordt er € 30.000 gere­ser­veerd voor een moge­lij­ke gedeel­te­lij­ke ver­leg­ging van het Pie­ter­pad (492 km) tus­sen Garn­werd
en Win­sum. De recon­struc­tie van de wan­del­rou­tes houdt in dat de rou­tes opnieuw wor­den beke­ken en waar moge­lijk ver­be­terd. Dit gebeurt door delen van de
rou­te te ver­leg­gen, bij­voor­beeld langs een ver­keers­luw gebied. Ook wor­den de rou­te­boek­jes geac­tu­a­li­seerd. Naar ver­wach­ting star­ten de werk­zaam­he­den deze zomer nog en wor­den ze voor het ein­de van dit jaar afge­rond.

Ver­ant­woor­de­lijk
De aan­pas­sin­gen aan de wan­del­rou­tes vloei­en voort uit het ‘meer­ja­ren­pro­gram­ma lan­de­lij­ke rou­te­struc­tu­ren wan­de­len en fiet­sen 2007- 2013’. Van­af 1 janu­a­ri 2007 zijn de pro­vin­cies in het kader van het ILG ver­ant­woor­de­lijk voor de instand­hou­ding van de lan­de­lij­ke rou­te­net­wer­ken op het gebied van wan­de­len, fiet­sen en varen.

 

Bron:
Pro­vin­cie Gro­nin­gen

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.