Aan­plant 400 lin­de­bo­men in Gro­nin­gen

Van­af maan­dag 21 novem­ber wor­den de nieu­we bomen geplant langs de Con­cour­s­laan in Gro­nin­gen. Onge­veer vier­hon­derd lin­de­bo­men ver­van­gen de beu­ken die hier de afge­lo­pen jaren zijn weg­ge­haald.

In de komen­de twee weken komt aan bei­de zij­den van de laan een dub­be­le bomen­rij te staan. Aan­ne­mer Bouw­huis uit Beer­zer­veld plant er per dag gemid­deld 40. Het gaat om drie soor­ten lin­de­bo­men die door elkaar komen te staan. Ze heb­ben bij hun komst een sta­mom­trek van onge­veer 30 cen­ti­me­ter en zijn rond de 15 jaar oud.

Nood­kap
Oor­spron­ke­lijk ston­den er 256 beu­ken langs de Con­cour­s­laan. Nadat enke­le spon­taan waren omge­waaid werd hun con­di­tie in 2005 onder­zocht. Een groot aan­tal bomen bleek aan­ge­tast door zwam, en de wor­tel­stel­sels waren slecht ont­wik­keld door bodem­ver­dich­ting en een hoge grond­wa­ter­stand. Daar­op wer­den 26 beu­ken direct gekapt en enke­le jaren later bleek weer een nood­kap nodig voor nog eens 18 bomen.

Wind­stoot
Omdat ook het meren­deel van de res­te­ren­de bomen al bij een flin­ke wind­stoot zou kun­nen omval­len is beslo­ten alle bomen weg te halen. Dat was aan­lei­ding het hele voor­park opnieuw in te rich­ten. Voor de nieu­we bomen is daar­bij een drai­na­ge­sys­teem aan­ge­legd in de ber­men van de Con­cour­s­laan en is de grond los­ser en voed­za­mer gemaakt.

Mil­joen bloem­bol­len
Begin okto­ber zijn bij­na een mil­joen bloem­bol­len geplant. De nieu­we lin­den langs de entree van het Stads­park zul­len het voor­jaar begroe­ten van­uit een kleur­rijk tapijt van nar­cis­sen, kro­kus­sen, bota­ni­sche tul­pen, sneeuw­klok­jes en sneeuw­roem. Dan heeft de stad haar ver­nieuw­de Voor­park Stads­park weer terug. 

 

Bron:
Gemeen­te Gro­nin­gen
——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.