Gro­nin­gen Air­port Eel­de start met boom aan­plant

Gro­nin­gen Air­port Eel­de zal vol­gen­de week star­ten met het aan­plan­ten van bomen rond­om de lucht­ha­ven.  De nieu­we aan­plant com­pen­seert de bomen die in de toe­komst zul­len ver­dwij­nen als de baan wordt ver­lengd.

Het plan voor de nieu­we aan­plant is tot stand geko­men in een samen­wer­king tus­sen Gro­nin­gen Air­port Eel­de, inge­ni­eurs­bu­reau DHV, de gemeen­te Tynaar­lo, de Uni­ver­si­teit Wage­nin­gen en hove­niers­be­drijf Eij­kel­boom. 

De natuur­com­pen­sa­tie zal plaats­vin­den ten noor­den en ten zui­den van de start- en lan­dings­baan. Het tota­le com­pen­sa­tie­ge­bied beslaat cir­ca 7 hec­ta­re grond. Naast de aan­plant van bomen zijn in het ont­werp ook ruim­tes open gela­ten.

Deze ruim­tes wor­den benut voor onder ande­re een wan­del­pad, een bij­en­ho­tel en voor het behoud van uit­zicht op his­to­ri­sche bebou­wing in de omge­ving. Daar­naast is in de plan­nen ook reke­ning gehou­den met een zo opti­maal moge­lij­ke infra­struc­tuur voor de vleer­mui­zen.

Fijn stof afvan­gen
Bij de natuur­com­pen­sa­tie wor­den alleen Neder­land­se bomen gebruikt deels met regi­o­naal gen­ma­te­ri­aal om de authen­ti­ci­teit van de omge­ving te waar­bor­gen. Daar­naast bezit het over­gro­te deel van deze bomen de duur­za­me eigen­schap dat zij extra NOx, fijn stof en CO2 afvan­gen. Iets dat past bin­nen het tota­le ont­werp van de baan­ver­len­ging waar­bij duur­zaam­heid een belang­rij­ke rol speelt.

Voor­be­rei­din­gen
Op 4 en 5 april zul­len de voor­be­rei­din­gen plaats­vin­den voor de aan­plant. Ver­vol­gens wordt op woens­dag 6 april begon­nen met het machi­naal plan­ten van de bomen en het aan­leg­gen van de ove­ri­ge natuur­ele­men­ten. De werk­zaam­he­den nemen maxi­maal 3 weken in beslag. De omwo­nen­den zul­len wei­nig hin­der onder­vin­den van deze werk­zaam­he­den.

Bron:
Gro­nin­gen Air­port Eel­de

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.