Ga Groen in Lei­den op 15 maart a.s. want een Groe­ne Stad maak je samen! Komt u ook?

 Op 15 maart vindt ‘Ga Groen’ plaats. Een dag waar­op meer dan 150 men­sen zich bui­gen over hoe we Lei­den gezon­der en leef­baar­der kun­nen maken. Hoe we samen kun­nen bou­wen aan een groe­ner Lei­den. Een dag met pre­sen­ta­ties, work­shops, prak­tijk cases en ruim gele­gen­heid om te net­wer­ken. Stads­ont­wik­ke­ling anno 2018! Op ‘Ga Groen’ ont­moe­ten pro­fes­si­o­nals […]

Bra­bant­se school­plei­nen kleu­ren groen

Stoep­te­gels eruit; gras, bomen, strui­ken, bloe­men en groen­ten erin: de pro­vin­cie, de 4 Bra­bant­se water­schap­pen, het Prins Bern­hard Cul­tuur­fonds en het inter­be­stuur­lijk pro­gram­ma Jong Leren Eten heb­ben de krach­ten gebun­deld voor dit doel. Zij wil­len zo veel moge­lijk Bra­bant­se scho­len en gemeen­ten enthou­si­ast krij­gen voor dit idee. Groe­ne ‘school­plei­nen van de toe­komst’ heb­ben ver­schil­len­de voor­de­len: […]

Weten­schap en prak­tijk komen samen op Groe­ne Poort over kli­maat­ver­an­de­ring

Dins­dag 18 april vond in het Inter­na­ti­o­naal Pers­cen­trum Nieuw­spoort weer een Groe­ne Poort­bij­een­komst plaats. Deze keer was de bij­een­komst gewijd aan groen en kli­maat­ver­an­de­ring. Peter Kui­pers Mun­ne­ke, weer­pre­sen­ta­tor bij de NOS en polair mete­o­ro­loog (gla­ci­o­loog), belicht­te de oor­za­ken en gevol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring. Ver­vol­gens toon­den land­schaps­ar­chi­tec­ten en hove­niers enke­le inspi­re­ren­de voor­beel­den van groe­ne kli­maat­ro­buus­te gebieds­in­rich­tin­gen. Kui­pers […]

Haags ini­ti­a­tief­voor­stel ‘De stad gaat voor groen’ aan­ge­no­men

De stad gaat voor groen’, een ini­ti­a­tief­voor­stel van de Par­tij voor de Die­ren en de Haag­se Stads­par­tij, is gis­te­ren door een rui­me meer­der­heid in de Haag­se gemeen­te­raad aan­ge­no­men. In het plan staat een groot aan­tal maat­re­ge­len waar­mee het groen in Den Haag beter wordt beschermd, er meer groen bij­komt en bewo­ners beter bij het groen in […]

Plan voor meer groen in het Stads­hart Lely­stad

Plan­ten­bak­ken, bomen en een boom­bank: voor het Stads­hart is een ‘ver­groe­nings­plan’ gemaakt. Daar­in staat beschre­ven wat er op de kor­te en lan­ge­re ter­mijn moet gebeu­ren om de beton­nen uit­stra­ling tegen te gaan. ‘Meer groen in het Stads­hart’ was één van de maat­re­ge­len die in het rap­port van Paul Tan­kink is opge­no­men om het Stads­hart van […]

Land­schap Over­ijs­sel start actie en plant zeld­za­me inheem­se bomen terug in het land­schap

Het Land­schap Over­ijs­sel is een actie gestart om zeld­za­me inheem­se bomen terug te plan­ten in het Over­ijs­sel­se land­schap. In het Over­ijs­sel­se land­schap zijn steeds min­der inheem­se bomen en strui­ken te vin­den zoals wil­de appel, flad­de­riep, lin­de of wil­de roos. Boom- en plant­soor­ten die thuis­ho­ren in Over­ijs­sel en vroe­ger over­al in het bui­ten­ge­bied te vin­den waren. […]

Na aan­ge­no­men motie Par­tij voor de Die­ren gaat Den Haag ‘natuur­in­clu­sief bou­wen’

De Haag­se natuur staat onder druk door steeds meer bouw­plan­nen en door de aan­leg van nieu­we wegen. Gebou­wen wor­den boven­dien zo gebouwd dat huis­mus­sen, gier­zwa­lu­wen en vleer­mui­zen geen nes­tel­ge­le­gen­he­den meer heb­ben. Ook is er gebrek aan groen in veel Haag­se wij­ken en belem­me­ren bouw­pro­jec­ten ver­bin­din­gen tus­sen het Haag­se groen, waar­door die­ren in de ver­druk­king komen. […]

Natuur doet het goed in Amster­dam

Het gaat steeds beter met de natuur in Amster­dam, zo blijkt uit het boek­je ‘Amster­dam­se Natuur­waar­den in kaart’ (zie bij­la­ge). Deze Natuur­waar­den­kaart beschrijft hoe de natuur ervoor staat in de stad zelf, en in het Amster­dam­se bos. Voor­al aan de rand van de stad en in de par­ken neemt de bio­di­ver­si­teit toe, en de kade­mu­ren […]

Groen­tool advi­seert aan­plan­ting van ste­de­lijk groen

De Vlaam­se Instel­ling voor Tech­no­lo­gisch Onder­zoek (VITO) in Mol heeft op vraag van de stad Ant­wer­pen een kaartap­pli­ca­tie ont­wik­keld waar­mee de stads­plan­ners de bes­te groen­soort kun­nen selec­te­ren om hit­te en geluid tegen te gaan. De tool kan vol­gens de onder­zoe­ker ook elders gemak­ke­lijk wor­den inge­zet. Eer­der was al dui­de­lijk dat ste­de­lij­ke omge­vin­gen in extre­me geval­len […]

Maak ken­nis met de tui­nen van Eet­baar Park

Ver­scho­len in Den Haag vind je drie zin­nen­prik­ke­len­de tui­nen van Stich­ting Eet­baar Park. In deze ‘proef­tui­nen’ bij Made­s­tein, het Zui­der­park en op Nut & Genoe­gen wordt gewerkt aan een gezon­de, groe­ne stad. ‘Goed voor de aar­de, goed voor de mens en eer­lijk delen’, is de lei­draad. Con­creet bete­kent dit een plek om te tui­nie­ren, maar ook om […]