Bra­bant­se school­plei­nen kleu­ren groen

Zij wil­len zo veel moge­lijk Bra­bant­se scho­len en gemeen­ten enthou­si­ast krij­gen voor dit idee. Groe­ne ‘school­plei­nen van de toe­komst’ heb­ben ver­schil­len­de voor­de­len: ze zijn gezond, aan­trek­ke­lijk en leer­zaam, bevor­de­ren de bio­di­ver­si­teit, leve­ren een bij­dra­ge aan het kli­maat­be­sten­dig maken van de leef­om­ge­ving en het kun­nen zo plek­ken wor­den waar kin­de­ren, ouders en buurt­ge­no­ten ook na school­tijd nog graag zijn. Onder­zoek wijst uit dat kin­de­ren op ‘groe­ne scho­len’ ook min­der pest­ge­drag ver­to­nen.

Impuls

Om die rede­nen wil­len de samen­wer­ken­de par­tij­en een finan­ci­ë­le, orga­ni­sa­to­ri­sche en com­mu­ni­ca­tie­ve impuls te geven aan de Bra­bant­se scho­len. De pro­vin­cie trekt er de komen­de vier jaar € 1,6 mil­joen euro voor uit. Dit jaar kun­nen de eer­ste 50 basis­scho­len daar al van mee­pro­fi­te­ren.

Gro­te kans

Gede­pu­teer­de Erik van Mer­rien­boer (Ruim­te) van de pro­vin­cie: ‘Juist op een school­plein ligt een gro­te kans om kin­de­ren, ouders en buurt­be­wo­ners zelf te laten mee­wer­ken aan een gezon­de leef- en speel­plek. Als je op jon­ge leef­tijd al in con­tact komt met de natuur, zul je er later ook goed voor wil­len zor­gen en snel­ler kie­zen voor een duur­za­me leef­stijl en een gezon­der voe­dings­pa­troon. Het hoge­re doel van dit pro­ject is dan ook: gezon­de bur­gers die zich bewust zijn van natuur, kli­maat en gezond­heid en zich actief inzet­ten voor hun dage­lijk­se leef­om­ge­ving’.

Enthou­si­as­me

Er is nu al gro­te belang­stel­ling van scho­len, gemeen­ten, hove­niers en groen­be­drij­ven en ande­re par­tij­en om in de prak­tijk aan de slag te gaan. Omdat het niet voor ieder­een met­een dui­de­lijk is hóe je een school­plein kunt ver­groe­nen, ste­ken de ini­ti­a­tief­ne­mers ook ener­gie in het bij elkaar bren­gen van de nodi­ge ken­nis en erva­ring.

Sub­si­die­re­ge­ling

Naar ver­wach­ting wordt de sub­si­die­re­ge­ling in april open­ge­steld. De pro­vin­cie sub­si­di­eert maxi­maal 50% van de inrich­tings­kos­ten van groe­ne school­plei­nen, tot een maxi­mum van € 10.000 euro per plein. Met de bij­dra­ge van de ande­re pro­ject­part­ners is € 14.000 euro per school­plein beschik­baar. Om het pro­ject te laten sla­gen, is betrok­ken­heid en eige­naar­schap van­uit gemeen­ten, school en ouders essen­ti­eel.