Haags ini­ti­a­tief­voor­stel ‘De stad gaat voor groen’ aan­ge­no­men

De stad gaat voor groen’, een ini­ti­a­tief­voor­stel van de Par­tij voor de Die­ren en de Haag­se Stads­par­tij, is gis­te­ren door een rui­me meer­der­heid in de Haag­se gemeen­te­raad aan­ge­no­men. In het plan staat een groot aan­tal maat­re­ge­len waar­mee het groen in Den Haag beter wordt beschermd, er meer groen bij­komt en bewo­ners beter bij het groen in hun wijk wor­den betrok­ken.  
Het groen bin­nen de Haag­se stads­gren­zen is onge­lijk ver­deeld over de wij­ken en met het bestaan­de groen springt de gemeen­te slor­dig om. Het stads­be­stuur heeft de ambi­tie uit­ge­spro­ken om 25.000 nieu­we wonin­gen te bou­wen. Door deze bouw­plan­nen komt ruim­te voor groen onder druk te staan, ter­wijl dit essen­ti­eel is voor een leef­ba­re stad.   Nu het ini­ti­a­tief­voor­stel is aan­ge­no­men, gaat het stads­be­stuur onder ande­re een plan opstel­len voor meer banen in het groen­on­der­houd en onder­zoe­ken of het pro­ject ‘Tuin­man (m/v) in de wijk’ kan wor­den inge­voerd in Den Haag.
Chris­ti­ne Teu­nis­sen (PvdD): “zo’n tuin­man of ‑vrouw in de wijk gaat samen met buurt­be­wo­ners onno­di­ge ver­har­ding aan­pak­ken en gevel­tuin­tjes aan­leg­gen. Dat is goed om de stad kli­maat­be­sten­dig te maken en zorgt ook voor meer gezel­lig­heid in de wijk.”
Van Vul­pen (HSP):”De Uni­ver­si­teit Wage­nin­gen gaat hit­te-eilan­den in ver­steen­de wij­ken onder­zoe­ken. Ons voor­stel vraagt het col­le­ge om uit te reke­nen hoe­veel bomen en groe­ne daken moe­ten wor­den toe­ge­voegd en hoe­veel tegels eruit moe­ten om tot leef­ba­re wij­ken te komen.”
Bron: midvliet.com