Maak ken­nis met de tui­nen van Eet­baar Park

Ver­scho­len in Den Haag vind je drie zin­nen­prik­ke­len­de tui­nen van Stich­ting Eet­baar Park. In deze ‘proef­tui­nen’ bij Made­s­tein, het Zui­der­park en op Nut & Genoe­gen wordt gewerkt aan een gezon­de, groe­ne stad. ‘Goed voor de aar­de, goed voor de mens en eer­lijk delen’, is de lei­draad. Con­creet bete­kent dit een plek om te tui­nie­ren, maar ook om te leren duur­zaam om te gaan met voe­ding, ener­gie, grond­stof­fen en afval.
Op zon­dag 4 sep­tem­ber a.s. houdt Eet­baar Park een intro­duc­tie­dag. Op deze dag kun je ken­nis komen maken met de cur­sus­sen en work­shops die komend najaar zul­len plaats­vin­den. Zo geeft gast­do­cent Taco Blom een inlei­ding over zijn cur­sus ‘Voed­sel­bos­rand ook voor klei­ne­re tui­nen’. Een 4‑daagse cur­sus waar­in je leert hoe je een eigen suc­ces­vol­le bos­tuin kunt ont­wer­pen.
Ook kan men ken­nis­ma­ken met de work­shop ‘Oogst­ver­wer­king’. In deze work­shop leer je het bes­te moment om te oog­sten en hoe je de enor­me opbrengst van je tuin kunt bewa­ren; fer­men­te­ren, inma­ken en peke­len voor dum­mies. Favo­riet onder de bezoe­kers is de work­shop ‘EHBO krui­den’. Gast­do­cent Suzan­ne Lup­pens ver­telt over deze work­shop en legt uit hoe je met krui­den een eigen natuur­lij­ke EHBO-kit kan maken. En mocht je een plan zoe­ken om mili­eu­vrien­de­lijk je keu­ken­af­val te ver­wer­ken, docent en tuin­co­ör­di­na­tor Men­no Swaak ver­telt je over zijn work­shop ‘wor­men­com­post­bak’; alles wat je altijd hebt wil­len weten over wor­men en com­post.
Het vol­le­di­ge pro­gram­ma is hier te lezen