Na aan­ge­no­men motie Par­tij voor de Die­ren gaat Den Haag ‘natuur­in­clu­sief bou­wen’

De Haag­se natuur staat onder druk door steeds meer bouw­plan­nen en door de aan­leg van nieu­we wegen. Gebou­wen wor­den boven­dien zo gebouwd dat huis­mus­sen, gier­zwa­lu­wen en vleer­mui­zen geen nes­tel­ge­le­gen­he­den meer heb­ben. Ook is er gebrek aan groen in veel Haag­se wij­ken en belem­me­ren bouw­pro­jec­ten ver­bin­din­gen tus­sen het Haag­se groen, waar­door die­ren in de ver­druk­king komen. eno­va­tie en nieuw­bouw bie­den kan­sen voor meer natuur in de stad. Door een­vou­di­ge aan­pas­sin­gen kan reke­ning gehou­den wor­den met de natuur. De Par­tij voor de Die­ren heeft meer­de­re keren bij het stads­be­stuur aan­ge­dron­gen op ‘natuur­in­clu­sief bou­wen’. Naar aan­lei­ding van de PvdD-motie die in 2015 werd aan­ge­no­men heeft het col­le­ge natuur­in­clu­sief bou­wen onder­zocht. Hier­uit is een maat­re­ge­len­pak­ket voort­ge­ko­men.
De gemeen­te gaat nu in gesprek met woning­bouw­cor­po­ra­ties en gaat bewo­ners en ande­re par­tij­en wij­zen op hoe zij de natuur meer cen­traal kun­nen stel­len bij nieuw- of ver­bouw. Ook bij de inrich­ting van de open­ba­re ruim­te gaat de gemeen­te meer reke­ning hou­den met de natuur in de stad. Daar­naast star­ten twee proef­pro­jec­ten op het Eras­mus­veld en in de Bin­ck­horst, waar­bij natuur­in­clu­sief bou­wen een cen­tra­le rol zal spe­len. Lees hier het vol­le­di­ge maat­re­ge­len­pak­ket.
Gemeen­te­raads­lid Chris­ti­ne Teu­nis­sen: “Het is een goe­de zaak dat bij toe­kom­sti­ge bouw­ont­wik­ke­lin­gen in de stad de natuur een cen­tra­le­re rol gaat spe­len. Op die manier kan de stad wor­den ver­groend en wor­den de leef­om­stan­dig­he­den van die­ren ver­be­terd. Het zorgt ervoor dat dier­soor­ten zoals de mus niet uit onze stad ver­dwij­nen en dat er een gezon­de­re en groe­ne­re woon­om­ge­ving ont­staat.“