Groen­tool advi­seert aan­plan­ting van ste­de­lijk groen

De Vlaam­se Instel­ling voor Tech­no­lo­gisch Onder­zoek (VITO) in Mol heeft op vraag van de stad Ant­wer­pen een kaartap­pli­ca­tie ont­wik­keld waar­mee de stads­plan­ners de bes­te groen­soort kun­nen selec­te­ren om hit­te en geluid tegen te gaan. De tool kan vol­gens de onder­zoe­ker ook elders gemak­ke­lijk wor­den inge­zet. Eer­der was al dui­de­lijk dat ste­de­lij­ke omge­vin­gen in extre­me geval­len tot acht gra­den Cel­si­us war­mer kun­nen zijn dan het plat­te­land en een heus “hit­te-eiland” kun­nen vor­men. VITO advi­seert ste­den al lan­ger over de meest effec­tie­ve opties om zich te wape­nen tegen de gevol­gen van de kli­maat­op­war­ming.

In 2013 bestu­deer­de VITO het effect van extre­me hit­te­da­gen in de ste­den Ant­wer­pen en Gent. De con­clu­sies waren ver­bijs­te­rend. In de stad is het in de late mid­dag, avond en voor­al ‘s nacht tot 8 gra­den war­mer dan op het plat­te­land. Alleen groe­ne oases in de stad – zoals het stads­park of de die­ren­tuin – zorg­den voor een aan­zien­lij­ke tem­pe­ra­tuur­da­ling. Dit zoge­naamd ste­de­lijk hit­te-eiland­ef­fect doet zich voor in alle (middel)grote ste­den.
Nu heb­ben onder­zoe­kers van VITO in opdracht van de stad Ant­wer­pen de hit­te­kaart in een kaartap­pli­ca­tie inge­voerd en gecom­bi­neerd met zo’n 100 soor­ten groen. “Men stel­de vast dat er wei­nig ken­nis was over de inplan­ting van groen en de voor­de­len die het kan heb­ben. Zo kan beplan­ting hit­te hel­pen bestrij­den of de water­huis­hou­ding en lucht­kwa­li­teit rege­len”, zegt onder­zoe­ker Stijn Jans­sen. “Met de tool kun­nen stads­plan­ners zien welk soort groen het bes­te resul­taat heeft op een con­cre­te loca­tie voor in totaal zeven para­me­ters. Al onze ken­nis over eco­sys­te­men, bio­di­ver­si­teit en de ver­schil­len­de milieuthema’s is in de Groen­tool ver­werkt.”
Het Ant­werp­se stads­be­stuur stelt zich tot doel de stad gerich­ter te ver­groe­nen en zo het leef­kli­maat in de bin­nen­stad te ver­be­te­ren. De tool van VITO maakt het voor stads­plan­ners moge­lijk om reeds tij­dens de ont­werp­fa­se inzicht te ver­wer­ven in de moge­lijk­he­den die groen biedt om de leef­kwa­li­teit in een spe­ci­fie­ke wijk of buurt te ver­be­te­ren. “Het groen moet pas­sen, natuur­lijk. Hei­de­groen valt moei­lijk op de druk­ke Groen­plaats te inte­gre­ren, maar kan elders wel inte­res­sant zijn. Ook toont het de hui­di­ge nabij­heid van groen, die sterk uit­een kan lopen”, klinkt het bij VITO.
Bron: vilt.be