Land­schap Over­ijs­sel start actie en plant zeld­za­me inheem­se bomen terug in het land­schap

Het Land­schap Over­ijs­sel is een actie gestart om zeld­za­me inheem­se bomen terug te plan­ten in het Over­ijs­sel­se land­schap. In het Over­ijs­sel­se land­schap zijn steeds min­der inheem­se bomen en strui­ken te vin­den zoals wil­de appel, flad­de­riep, lin­de of wil­de roos. Boom- en plant­soor­ten die thuis­ho­ren in Over­ijs­sel en vroe­ger over­al in het bui­ten­ge­bied te vin­den waren.
De orga­ni­sa­tie ver­telt: “In land­schaps­ele­men­ten zoals hout­wal­len of als alleen­staan­de boom in een wei­land. Het aan­tal van dit soort land­schaps­ele­men­ten neemt af, en hier­mee ook de vari­a­tie aan bomen en strui­ken. En als er ele­men­ten wor­den terug­ge­plaatst, wordt er vaak geko­zen voor eik en gel­der­se roos. Jam­mer, want straks bestaat ons hele land­schap uit eik en gel­der­se roos en dat zou een gro­te ver­ar­ming van de bio­di­ver­si­teit zijn. Om hier ver­an­de­ring in te bren­gen, start Land­schap Over­ijs­sel een wer­vings­ac­tie gekop­peld aan een actie om inheem­se plant- en boom­soor­ten terug te plan­ten in het Over­ijs­sel­se Land­schap. www.beschermoverijssel.nl.”
Wer­vings­ac­tie
Land­schap Over­ijs­sel zet zich in voor het behoud, het beheer en de ont­wik­ke­ling van het Over­ijs­sel­se land­schap. De komen­de maan­den voert ze actie om de orga­ni­sa­tie ver­der te ver­ster­ken en vraagt ze iede­re hui­di­ge dona­teur één nieu­we dona­teur te wer­ven. Want hoe meer men­sen betrok­ken zijn, hoe beter Land­schap Over­ijs­sel de natuur kan bescher­men. Het geeft haar een ster­ke­re posi­tie en een gro­te­re stem in het behar­ti­gen van de belan­gen van het Over­ijs­sel­se land­schap. Voor iede­re tien nieu­we dona­teurs, die zich tot 15 febru­a­ri 2017 aan­mel­den, plant de orga­ni­sa­tie ergens in het land­schap een groep­je zeld­za­me bomen en strui­ken. Zo ver­sterkt de orga­ni­sa­tie zelf én het fysie­ke land­schap in één.
“De bio­di­ver­si­teit in de wereld gaat nog steeds met gro­te spron­gen ach­ter­uit, en Over­ijs­sel blijft hier niet in ach­ter. Steeds meer waar­de­vol­le bomen, strui­ken en die­ren wor­den zeld­zaam in het Over­ijs­sel­se land­schap, bij­voor­beeld door ver­ka­ve­ling, de aan­leg van wegen en het kap­pen van bomen. Neem de prach­ti­ge flad­de­riep, die in Over­ijs­sel vrij­wel is uit­ge­stor­ven. De flad­de­riep is van groot belang voor de iepen­pa­ge (vlin­der die voor­na­me­lijk op de flad­de­riep leeft). Met het terug­plan­ten van deze inheem­se bomen en strui­ken, hoopt Land­schap Over­ijs­sel het land­schap ook weer aan­trek­ke­lijk te maken voor bepaal­de die­ren, zoals de iepen­pa­ge.”
Bron: brugnieuws.nl