Ga Groen in Lei­den op 15 maart a.s. want een Groe­ne Stad maak je samen! Komt u ook?

 Op 15 maart vindt ‘Ga Groen’ plaats. Een dag waar­op meer dan 150 men­sen zich bui­gen over hoe we Lei­den gezon­der en leef­baar­der kun­nen maken. Hoe we samen kun­nen bou­wen aan een groe­ner Lei­den. Een dag met pre­sen­ta­ties, work­shops, prak­tijk cases en ruim gele­gen­heid om te net­wer­ken. Stads­ont­wik­ke­ling anno 2018!
Op ‘Ga Groen’ ont­moe­ten pro­fes­si­o­nals elkaar. Ze wis­se­len ken­nis en erva­ring uit. Wie? We begroe­ten ver­te­gen­woor­di­gers van woning­cor­po­ra­ties, pro­ject­ont­wik­ke­laars, uni­ver­si­tei­ten, bouw­on­der­ne­min­gen, het hoog­heem­raad­schap, ver­schil­len­de advies­bu­reaus, onder­ne­mers­or­ga­ni­sa­ties enz. Maar ook zzp’ers, archi­tec­ten, com­mu­ni­ca­tie­des­kun­di­gen en bran­che­or­ga­ni­sa­ties. In fei­te ieder­een die een rol speelt bij de bouw­op­ga­ve die voor ons ligt, maar wil wer­ken en den­ken van­uit de duur­zaam­heids­am­bi­ties van de Gemeen­te Lei­den.
Voelt u zich betrok­ken bij de ont­wik­ke­ling van Lei­den naar een stad die de uit­da­ging van de bouw­op­ga­ve op zich neemt, maar thema’s als duur­zaam­heid, leef­baar­heid en ver­groe­ning belang­rijk vindt? Kom dan naar ‘Ga Groen’ op 15 maart in de Stads­schouw­burg in Lei­den. Op deze dag bent u gast van de Gemeen­te Lei­den, deel­na­me is kos­te­loos. Direct aan­mel­den kan via gagoed@degroenestad.nl. Het vol­le­di­ge pro­gram­ma is te vin­den op: https://www.gagoed.nl/goed-event/