Berichten

Voor een voorspoedige groei creëren planten een netwerk van nuttige bodemorganismen zoals schimmels en bacteriën rond hun wortelstelsel. Toch blijken ook planten die hun eigen goede organismen huisvesten nog beter te groeien in grond die bodemorganismen herbergt van vele verschillende plantensoorten. Dat toont een onderzoeksteam aan van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Wageningen University, en de Universität Leipzig in een uitgebreid experiment. In de studie, gepubliceerd in Journal of Ecology, identificeren zij de succesfactoren voor een gezond plantenleven.
Planten in de volle grond ontkomen niet aan interacties met het bodemleven; succesvolle planten maken gebruik van bodemorganismen die hun plantengroei bevorderen en vermijden de schadelijke organismen. Maar hoe is te voorspellen of een plant zijn bodemleven beter of slechter maakt voor zichzelf? En hebben planten baat bij plantendiversiteit?
Groeikracht
Om die vragen te beantwoorden gebruikten de onderzoekers 48 plantensoorten waaronder verschillende soorten grassen, stikstofbindende planten en grote en kleine kruiden. Zij testten de groeikracht van deze soorten uit op verschillende grondsoorten. Grond waarop slechts de eigen plantensoort had gegroeid en zo een soorts-eigen gemeenschap van bodemorganismen had geselecteerd. De groeikracht werd daarnaast met dezelfde plantensoorten uitgetest op grond die eerder was doorworteld door de 48 verschillende plantensoorten en dus een zeer diverse gemeenschap aan bodemorganismen had gecreëerd. De groei op deze twee grondsoorten vergeleek het onderzoeksteam met de groei van de planten op steriele grond van verder dezelfde samenstelling.
Eigen plantsoorten groeiden beter
Het internationale onderzoeksteam vond dat veel plantensoorten het slechtste groeiden op hun eigen grond, terwijl andere plantensoorten juist beter groeiden in hun eigen grond in vergelijking met gesteriliseerde grond. Echter zowel de soorten die het slecht deden als de soorten die het goed deden op hun eigen grond groeiden alle nog beter op de grond met nalatenschap van alle plantensoorten samen.
Voorspellen groei
De belangrijkste planteneigenschap om de plant-bodem wisselwerking te voorspellen blijkt de worteldikte, zo vonden de onderzoekers. Planten met dunne wortels bleken het meeste last te hebben van groei-remmende bodemorganismen. Dit effect ging echter samen met de lage kolonisatie van de wortels met groeibevorderende schimmels, die wel floreerden in plantensoorten met dikke wortels. Ongeacht of planten geremd of gestimuleerd werden door hun eigen bodemorganismen groeiden alle plantensoorten beter met de bodemorganismen van alle plantensoorten samen. “Dat wijst op een verdunningseffect van plantensoort-specifieke ziektes,” zegt onderzoeker Gerlinde De Deyn verbonden aan zowel Wageningen University als aan NIOO-KNAW. “Daarbij blijven de gunstige organismen behouden, en die zorgen voor de voortvarende groei, terwijl de onderdrukking van pathogenen voorkomt dat de groei wordt afgeremd”.
Worteldikte
De kennis dat vooral worteldikte van belang is voor de interactie met groeibevorderende en groei-remmende bodemorganismen is van nut voor onderzoekers en veredelaars. Die kennis kan helpen in de zoektocht naar gewassen die meer ziektebestendig zijn, alsook om te begrijpen hoe plantendiversiteit en plantensamenstelling de productiviteit van natuurlijke vegetatie beïnvloedt.
bron: wageningenur.nl

Bestuurder William de Kleijn van waterschap Aa en Maas: ‘De afgelopen maanden troffen meerdere extreme regenbuien ons werkgebied. Zowel in bebouwd gebied als in het buitengebied kwam hierdoor wateroverlast voor. In Boxmeer viel 10 centimeter regen in 2 uur tijd. Het water liep woningen in. Dat zorgde voor veel schade en het gevoel van machteloosheid tegen dit natuurgeweld. Het zal u maar overkomen! Deze buien gaan in de toekomst helaas vaker voorkomen op willekeurige plekken in Noord-Brabant. Sloten, kanalen en riolen raken dan vol. Het water stroomt vervolgens naar de laagste plekken van de wijk of straat en soms ook woningen in. Deze extreme neerslag kunnen we niet voorkomen, hopelijk blijft het dus bij incidenten. Maar samen kunnen we de kans op wateroverlast in de bebouwde kom wel verminderen.’
Subsidieregeling
‘Als waterschap helpen wij u graag financieel om maatregelen te nemen die uw woonomgeving bestendiger maakt tegen deze klimaatveranderingen. Gebruik deze gelegenheid om uw dak, tuin of woonomgeving duurzamer, groener, mooier én gezonder te maken. Wij dagen initiatiefnemers uit om dit samen met anderen te doen. Met uw buren, de gehele straat of uw (sport)vereniging. Het maakt niet uit met wie, als het maar niet alleen is. Om dit te stimuleren, verstrekt waterschap Aa en Maas subsidie aan samenwerkende initiatiefnemers. Dit onder het motto: Samen anders doen met water en groen!’, aldus William de Kleijn.
Wat zijn de mogelijkheden?
Het waterschap bekijkt samen met gemeenten de mogelijkheden om de opvang van regenwater in de buitenruimte te vergroten. Een andere mogelijkheid is om het water bij de bron op te slaan. Daarvoor hebben we de hulp van bewoners en bedrijven nodig. Water van verhard oppervlak komt nog vaak in het riool of sloten terecht waar het niet snel weg kan. Als bewoners en bedrijven zelf de afwatering van deze verharding in de tuin of op het terrein opvangen, dan verleggen we de grens van overlast naar een veel hoger niveau. Onverharde tuinen en gazon nemen namelijk veel water op. Water opvangen kan zonder er last van te hebben. Een effectieve maatregel is bijvoorbeeld de regenpijp afbuigen naar de tuin. Het grondwater wordt dan aangevuld zodat planten daar in de warme zomerperiode direct profijt van hebben en het natuurlijke grondwatersysteem wordt hersteld. Ook kunnen bewoners bij een verbouwing een groen dak toepassen. Dit ziet er mooi uit en zorgt voor verkoeling in de zomer. Bovendien levert het een directe bijdrage in de wateropvang. Meer mogelijkheden staan op www.aaenmaas.nl/klimaat.
Bijdrage van 30%, maximaal €5.000
Aanpassingen doen, kost geld. Om mensen die aanpassingen willen doorvoeren financieel te helpen, verstrekt waterschap Aa en Maas een subsidie aan samenwerkende initiatiefnemers. De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximale bijdrage van €5.000,-. De subsidie wordt in zijn geheel als voorschot gegeven voor de oplevering van een project, op vertoon van offertes of facturen. Om subsidie te krijgen, moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen:
·       Het project vindt plaats in bebouwd gebied;
·       De maatregel(en) moet(en) een blijvende verbetering zijn voor de water- en groenstructuur;
·       Het eindresultaat mag niet alleen voor uzelf zijn. Samenwerken is dus verplicht!
Bron: aaenmaas.nl

Planten en bomen in de stad zijn niet langer louter een kostenpost. Tegenwoordig zetten ambtenaren van de gemeente ze welbewust in om het leven in de stad aangenamer te maken. Met dank aan Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) dat kennis over groen in de stad beschikbaar maakt.
Bomen en planten in de stad bieden nogal wat voordelen. Zo laten bomen de temperatuur in de stad dalen, ze dempen geluid, ze leggen CO2 vast en vangen fijn stof weg. En dan helpt beplanting op de grond of op daken, ook nog om water op te vangen, zodat bij een hevige regenbui het riool niet overbelast raakt.
Tegenstrijdige effecten
Maar niet elke boom of plant is even goed in het vastleggen van CO2 of het wegvangen van fijn stof. Wie de verkeerde beplanting aanlegt of dat op de verkeerde plaats doet, kan zelfs het klimaat in de stad verslechteren. Daarnaast stelt elke soort specifieke eisen aan de groeiomstandigheden om zich goed te kunnen ontwikkelen. Groen planten in de stad vergt dan ook veel kennis over de verschillende bomen en beplanting en het effect ervan.
Onderzoekers van PPO pluizen de internationale literatuur over de werking van groen in de stad na en maken die toegankelijk voor gemeentes, kwekers en hoveniers. Die kennis geven ze weer in overzichtelijke brochures en vakbladartikelen.
Lijsten van boomsoorten
Zo stellen ze bijvoorbeeld lijsten op van boomsoorten, met per boomsoort het effect op de luchtkwaliteit. Dit doen ze op basis van algemene eigenschappen van een boom. De gemeenteambtenaren hebben hier veel profijt van omdat ze hierin bijvoorbeeld zien dat een wintergroene boom de lucht beter zuivert dan een boom die zijn blad in de winter verliest. Ook het totale bladoppervlak is van belang; dus een grote boom vangt meer vervuilende stoffen weg dan een kleine boom.
Omgekeerd kunnen planners en beheerders van groen de beplanting zo uitkiezen dat ze verschillende doelen dienen. Wie bomen als windsingels neerzet, kan bijvoorbeeld energiekosten besparen, omdat de gebruiker van het gebouw minder hoeft te stoken.
Geschikt voor gevels en daken
Specifiek voor de kwekers en hoveniers zetten de onderzoekers op een rij welke planten geschikt zijn om gevels en daken mee te beplanten. Dit geeft beide bedrijfstakken een idee van wat zij hun klanten op het gebied van dak- en gevelgroen kunnen leveren. Zo maken de onderzoekers de onderzoekskennis beschikbaar voor de praktijk.
Bron: wageningenur.nl

Utrecht zet sinds kort paard en wagen in om de singels en parken de stad te onderhouden. Een boer maait het gras op de ouderwetse manier en hij wordt daarbij geholpen door bewoners van de binnenstad.
Het maaien roept niet alleen nostalgische gevoelens op bij voorbijgangers, maar het is ook beter voor het milieu. De manier van maaien is dan ook ecologisch, zegt de gemeente. “We knippen nu het gras en de planten met een lage machine. Deze knipt, maar slaat niet. We maken daardoor minder lawaai en wilde planten komen er eerder door terug.”
Volgens de gemeente Utrecht hebben inwoners van de stad zelf gevraagd om de ambachtelijke vorm van groenonderhoud. Bewoners zijn van harte uitgenodigd om samen met de boer een hooivork of een hark op te pakken.
bron: rtv utrecht
Op vrijdag 15 juli vierde de bewonerscommissie van de Velperpoortslangstraat samen met woningcorporatie Portaal en de Gemeente Arnhem de vergroening van het eigen plein.
Op vrijdag 15 juli vierde de bewonerscommissie van de Velperpoortslangstraat (Arnhem) samen met winkeliers, woningcorporatie Portaal en de Gemeente Arnhem de vergroening van het eigen plein. Met de plaatsing van plantenbakken en gevelgroen is het aanzicht verbeterd en zijn er maatregelen genomen die zorgen voor minder opwarming op warme dagen.
Initiatief van de bewonerscommissie
De vergroening van het plein is een initiatief van de bewonerscommissie Velperpoortslangstraat. Zij heeft het initiatief genomen om het plein mooier te maken en te verkoelen door groen aan te brengen. Met financiële hulp van woningcorporatie Portaal en een bijdrage uit de gemeentelijke subsidieregeling ‘Verminderen Hitteplekken’ zijn de plannen uitgevoerd. De gemeente zal zorgdragen voor het snoeien van het gevelgroen.
Feestelijke oplevering
Bij de feestelijke oplevering waren manager Volkshuisvesting Johan Noppe van Portaal en wethouder Ine van Burgsteden (Openbare ruimte) aanwezig. Mevrouw Van Burgsteden verrichtte de officiële oplevering door het gieten van water in één van de plantenbakken: “Het plein is erg opgeknapt door deze maatregelen en draagt zo bij aan een leefbare en klimaatbestendige stad. Ik ben erg blij dat de bewonerscommissie dit initiatief heeft genomen voor de eigen leefomgeving. Dat ondersteunen wij graag.”
Bron: arnhemsekoerier.nl

Het pand waarop de grootste stadskas van Europa ligt, De Schilde in Den Haag, staat grotendeels leeg. De gemeente Den Haag heeft een nieuwe bestemming voor de voormalige televisie- en telefoononderdelenfabriek van Philips gevonden. De vijf etages worden geschikt gemaakt voor bedrijven en startups die zich bezighouden met stadslandbouw, innovatie en duurzaamheid.

Wethouder Joris Wijsmuller: “De Schilde wordt daarmee een toonaangevende hotspot voor nieuwe ideeën en technieken op het gebied van voedsel. Kennis, die ook weer uitgewisseld wordt met ondernemers in het Westland en onderwijsinstellingen als de Universiteit Wageningen. De producten kunnen geproefd worden in bijbehorende proeftuinen en in de horeca die op de begane grond komt.”
De gemeente verwacht ook positieve effecten voor de leefbaarheid en levendigheid van de omliggende buurt. “Het gaat nota bene om de Groente- en Fruitmarkt. Die gaat hier ook vruchten van plukken. Met nieuwe bedrijvigheid, extra werkgelegenheid en een veel aantrekkelijker pand met glazen puien op straatniveau.”
De transformatie van De Schilde naar bedrijfsverzamelgebouw financiert de gemeente vanuit het Europese fonds Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED).
Bron: dearchitect.nl

Het klimaat verandert en dat merk je in versteende steden als Rotterdam het sterkste. Het voorkomen van klimaatverandering is de beste oplossing, maar in de tussentijd vindt de SP dat de stad beter voorbereid moet zijn op deze verandering. Vandaag diende de partij bij voorjaarsnota een voorstel in om steen en asfalt in de stad te vervangen door groen.
Rotterdam heeft de afgelopen jaren aandacht besteed aan het klimaatbestendig maken van de stad. Deze zogenaamde resilience-strategie heeft ertoe geleid dat er onder andere waterpleinen en een aantal groene daken zijn aangelegd. Wie echter twee weken geleden de foto’s zag van ondergelopen kelders en singels, sinkholes in stoepen en overbelaste dakgoten kan niet anders dan concluderen dat Rotterdam nog onvoldoende voorbereid is op klimaatverandering. De SP diende daarom bij de behandeling van de voorjaarsnota vandaag een voorstel in om meer steen en asfalt in de stad te vervangen door groen.
SP-raadslid Tom Weerdmeester: ”s Zomers houden steen en asfalt hitte vast, bij heftige regen kan het water niet snel genoeg weg. Ik wil dat dit college voor eind dit jaar met een plan komt om meer steen te vervangen door bomen en groen. Waar kunnen brede stoepen wat versmald worden om plaats te maken voor groen, op welke parkeerplekken kan net zo goed een boom staan, hoe versnellen we de aanleg van groene daken, waar kunnen we waterdoorlatende klinkers gebruiken in plaats van asfalt. Deze vragen wil ik beantwoord zien in het plan.’
Groen is niet alleen een kostenpost
Groen en bomen staan normaal gesproken alleen als kostenpost in de gemeentebalans. Ook dat moet veranderen. Als het aan de SP ligt staan ook de voordelen van groen voortaan in de financiële boeken van de stad. Weerdmeester: ‘Groen voert water gelijkmatiger af en ’s zomers zorgt het voor verkoeling. Groen zorgt voor een betere luchtkwaliteit. Mensen voelen zich prettiger in een groene omgeving en ook woningen worden meer waard. De stad New York werkt al met een systeem om groen – letterlijk – beter op waarde te schatten, iets dergelijks verdient Rotterdam ook.’
bron: rotterdam.sp.nl

Den Haag wil ook in de toekomst een groene en aantrekkelijke stad aan zee blijven. Daarom is de Agenda groen voor de stad door het college van b en w vastgesteld. Deze beleidsmatige agenda geeft groen een belangrijke plek in de afwegingen die stad moet maken bij een steeds drukker wordende stad. Groen is een voorwaarde voor een goede leefkwaliteit in Den Haag.
Wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte) heeft groen in de agenda verder bestendigd als een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van de stad. “Den Haag is altijd een groene stad geweest. Dat moet ook zo blijven. Onze parken en groene lanen maken de stad aantrekkelijk als woonstad en het biedt kansen voor een aangenaam verblijf. Door de toenemende bevolking en de druk op de openbare ruimte moet de aandacht voor groen aan de voorkant van het proces mede zorgen voor het leefbaar houden van de stad. Om de kwaliteit van groen te behouden is er een doorlopende inzet vereist. Deze agenda draagt daaraan bij.”
Mede op basis van gesprekken met het Stedelijk Groen Overleg (SGO), de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN), het Haags Milieu Centrum, verschillende stadsgesprekken en de reacties op een online platform is de agenda voor Haags Groen vormgegeven. Dit heeft geresulteerd in een agenda, die onderverdeeld kan worden in zes thema’s: gezondheid, ontspanning, klimaat, biodiversiteit, imago en ontwikkeling. Op elk thema kent de stad de komende jaren uitdagingen en kansen. Deze wil het college samen met de stad verder uitwerken. Deze integralere werkwijze zorgt er voor dat de betekenis van groen voor de openbare ruimte zal blijven toenemen en houdt de leefkwaliteit in de stad op peil.
In de agenda is ook de Stedelijke Groene Hoofdstructuur geactualiseerd . Molenvlietpark, het Haagse Bos en Sorghvliet maken nu ook onderdeel uit van deze structuur.
De afgelopen tien jaar is er al veel bereikt met het beleidsplan ‘Groen kleurt de stad’. Het beleidsplan, dat in 2005 werd vastgesteld door de gemeenteraad, zorgde ervoor dat groen structureler en integraler werd benaderd. Een stevige groenstructuur waarbij het totaal aan lanen, parken, landgoederen samen met de andere delen van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur leidde tot een kwalitatieve ontwikkeling van het Haags Groen.
bron: loosduinsekrant.nl

Het Willem-Alexanderpark in Leidsche Rijn (Utrecht) is een bijzonder park omdat het park bovenop de tunnel van de Rijksweg A2 ligt, bijzonder vanwege de beplanting en bijzonder omdat het ontwerp met bewoners is gemaakt.
Het park ligt parallel aan het Amsterdam rijnkanaal en is aangelegd op het dak van de A2-tunnel. Het Willem Alexanderpark maakt deel uit van de landschappelijke en ecologische verbinding die het Amsterdamse Rijnkanaal voor de stad Utrecht is. Het park neemt het thema trekvogelroute van de bestaande A2-vormgeving over door in te zetten op ecologische verbondenheid in de noord-zuid richting.
Gemeente Utrecht werkt in dit project samen met DS Landschapsarchitecten Amsterdam (ontwerp), van Wijk Nieuwegein (hoofdaannemer) en Agterberg BV De Bilt (onderaannemer)
Tunneldak
De basis van het ontwerp van DS Landschapsarchitecten is een pad dat als een dijk bovenop de tunnel ligt. Het park ligt ongeveer 9 meter hoog, heeft een lengte van ongeveer 1 kilometer en is ongeveer 40 tot 80 meter breed. Het oppervlak van het park is ongeveer 80.000 m2. Dit zijn ongeveer 10 voetbalvelden. Het hoofdpad ligt nog meer dan 1 m hoger en biedt prachtige vergezichten. Het verhoogde pad ligt op piepschuim. Dit zorgt voor minder gewicht op de tunnel.
Doordat dit park op een tunneldak ligt zijn er verschillende voorzieningen om het park optimaal beheersbaar te houden. De watervoorziening van het park wordt geregeld door een uitgebreid drainagesysteem, zandsleuven in het bodemprofiel en een toevoeging van speciale vochtbindende componenten in het grondpakket. Het grondprofiel werkt als een duurzaam zelfregulerend vochtsysteem.
Veel ambities
Het park is gelegen tussen twee Nieuwbouwwijken Hoge weide en Leeuwesteyn – Noord, en sluit in noorden aan op het Leidsche Rijncentrum het tweede winkelhart van Utrecht.
Ondanks de beperkte ruimte van het park, bezit het park veel ambities. In het park komen verschillende belangen zoals: sport, spel, recreatie, beleving, participatie, cultuur, rust en ecologie te samen.
In de lengterichting is het park in twee zones verdeeld. De voor de mens intensieve te gebruiken grasvelden met diverse beheersvormen. Versus de door natuur te gebruiken paarsbloeiende heester- en vaste plantenborder van enorm formaat. Over ongeveer een kilometer lengte zijn maar liefst 135.000 vaste planten geplant. Dit deel van het park heeft een hoge natuurwaarde en fungeert daarom als rustplek binnen het park. Vooral het huisvesten van vlinders, bijen en vogels staan in een hoog vaandel.
Ruimte voor ontmoeting
In dwarsrichting is het park opdeling in vijf verschillende themavelden, zodat er een divers scala aan parkactiviteiten mogelijk is in het park. Van noord naar zuid telt het park onder andere picknickvelden, een activiteitenterrein, sportvelden, bloemrijke hooilanden en een buurttuin met fruitbomen.
Voor de sportende kinderen zijn er 3 sportvelden. Langs deze velden en in het noordelijk deel komen banken en een kleine tribune. In het Pluk- en Eetgedeelte zijn moestuinen waar iedereen bij mag.
Bron: cgconcept.be

Rotterdam groene stad is een veelzijdige, toegankelijke stadsgids, gericht op groen Rotterdam – de parken, tuinen, en alle bijbehorende verhalen – die lezers de mogelijkheid biedt om deze havenstad met andere ogen te bekijken. Rotterdam wordt meestal geroemd om de haven en haar architectuur. Dat is mooi, maar dat doet de stad te kort: Rotterdam is ook een uitzonderlijk groene stad, waar lommerrijke singels werden aangelegd, waar schepen eeuwenlang allerlei zaden en dieren uit verre landen aanvoerden, havenbaronnen buitenplaatsen en parken lieten aanleggen en waar nu stadslandbouw, wijkinitiatieven en ‘groene winkels’ de stad een verassend groen karakter geven.
De honderd gekozen tuinen en parken in Rotterdam groene stad zijn bijzonder divers en geven samen een totaalbeeld van de groene kant van Rotterdam: de auteurs leiden hun lezers langs de grote stadsparken als Het Park (aan de Maas) en het Kralingse Bos, maar ook langs de intieme pareltjes als de historische tuin Schoonoord, de Japanse tuin in Charlois en de Schat van Schoonderloo. Ook landgoederen aan de stadsrand, de daktuinen en de moestuincultuur komen aan bod. Iedere plek in de gids wordt beschreven en voorzien van een bijzonder feitje of leuke ‘Rotterdamse’ anekdote. Bovendien zijn alle groene plekken op de lijst terug te vinden in de handige uitvouwkaart in de omslag.
Dit alles staat in de groengids die op 18 juni j.l. verscheen. Naast de 100 mooiste parken, tuinen en natuurgebieden biedt deze gids ook informatie over typisch Rotterdamse stadsdieren en -planten. Er wordt ingegaan op uiteenlopende onderwerpen als de historische ontwikkeling van de groene stad, stadsnatuur en -ecologie, participatietuinen en stadslandbouw, groene architectuur, de waterstructuur, ecologie, ‘groene’ winkeltips en veel meer. Een onmisbare gids voor iedere stadsbewoner en bezoeker die de groene glorie en tuingeheimen van Rotterdam wil ervaren.