Plan voor meer groen in het Stads­hart Lely­stad

Plan­ten­bak­ken, bomen en een boom­bank: voor het Stads­hart is een ‘ver­groe­nings­plan’ gemaakt. Daar­in staat beschre­ven wat er op de kor­te en lan­ge­re ter­mijn moet gebeu­ren om de beton­nen uit­stra­ling tegen te gaan.
‘Meer groen in het Stads­hart’ was één van de maat­re­ge­len die in het rap­port van Paul Tan­kink is opge­no­men om het Stads­hart van Lely­stad weer toe­komst­per­spec­tief te bie­den. Het cen­trum wordt erva­ren als grijs en saai en meer groen is één van de mid­de­len om dat tegen te gaan.
Kor­te ter­mijn
Daar­om is er een ver­groe­nings­plan gemaakt. ‘Op kor­te ter­mijn wil­len we aan de slag met de gebie­den waar geen ont­wik­ke­lin­gen wor­den voor­zien,’ zegt wet­hou­der Jan­ne­ke Spar­re­boom. Zo wor­den er bomen bij­ge­plaatst in de Pro­mes­se, komt er een boom­bank ter hoog­te van de voor­ma­li­ge kaas­boe­tiek aan de Waag­pas­sa­ge en wor­den er in het zoge­naam­de win­kel­rond­je meer plan­ten­bak­ken geplaatst. Dat laat­ste geldt ook voor de Zil­ver­park­ka­de. ‘Dat moet wat meer een ver­blijfs­plek wor­den. Daar­naast wil­len we de Zuil van Lely opnieuw oplich­ten.’
Lan­ge ter­mijn
Voor de gebie­den waar wel ont­wik­ke­lin­gen op het pro­gram­ma staan, zoals de Ago­ra­hof waar een nieu­we bios­coop gepland staat, is het natuur­lijk las­ti­ger om op dit moment te ver­groe­nen. ‘Acties die we daar plan­nen zijn afhan­ke­lijk van die toe­kom­sti­ge ont­wik­ke­lin­gen. Zo wordt er gedacht aan het plaat­sen van monu­men­ta­le bomen en water­ele­men­ten.’
Co-cre­a­tie
Er is ook ruim­te voor klei­ne­re ini­ti­a­tie­ven door onder­ne­mers zelf. ‘Je kan den­ken aan het beplan­ten van plan­ten­bak­ken of omgaan met gebie­den die braak­lig­gen. Voor co-cre­a­tie, waar­bij gemeen­te en onder­ne­mers samen­wer­ken, is ook nog wat geld beschik­baar.’
Het ver­groe­nings­plan wordt voor­ge­legd aan de gemeen­te­raad.
bron: flevopost.nl