Wad­den­ge­bied, Velu­we en Hol­land­se Dui­nen geko­zen tot mooi­ste natuur­ge­bie­den van Neder­land

Het Neder­land­se Wad­den­ge­bied, De Velu­we en de Hol­land­se Dui­nen zijn door het Neder­land­se publiek geko­zen tot mooi­ste natuur­ge­bie­den van Neder­land. Staats­se­cre­ta­ris Mar­tijn van Dam van Eco­no­mi­sche Zaken maak­te de uit­slag van de ver­kie­zing van­avond bekend in het tele­vi­sie­pro­gram­ma De Wereld Draait Door. Naast de drie gebie­den die door het publiek zijn geko­zen, maak­te de vak­ju­ry […]

Der­tien natuur­ge­bie­den strij­den om titel ‘Mooi­ste Natuur­ge­bied van Neder­land’

Der­tien natuur­ge­bie­den strij­den om de titel ‘Mooi­ste Natuur­ge­bied van Neder­land’. De gebie­den zijn van­daag geno­mi­neerd door een vak­ju­ry onder lei­ding van pro­fes­sor Pie­ter van Vol­len­ho­ven. Het publiek bepaalt de uit­ein­de­lij­ke win­naars. Van­af van­daag tot en met 31 okto­ber kan het publiek stem­men. De vak­ju­ry maak­te de nomi­na­ties bekend in het tele­vi­sie­pro­gram­ma De Wereld Draait Door. […]

Eind­ho­ven bij drie bes­te Euro­pe­se ste­den voor 2017 door groe­ne stads­ont­wik­ke­ling

Op maan­dag 18 en dins­dag 19 juli krijgt Eind­ho­ven hoog (ste­de­lijk) bezoek van­we­ge haar nomi­na­tie als ‘Euro­pean City of the Year’. Een jury met experts ver­bon­den aan de Aca­de­my of Urba­nism koos Eind­ho­ven samen met Kopen­ha­gen en Mont­pel­lier als bes­te Euro­pe­se ste­den voor 2017. Op de Urba­nism Awards Cere­mo­ny op 16 novem­ber 2016 in Lon­den […]

Amster­dam wint twee Gou­den Zwa­lu­wen

Op 9 juni reik­te de Ver­e­ni­ging Neder­lands Cul­tuur­land­schap (VNC) drie Gou­den Zwa­lu­wen uit aan orga­ni­sa­ties die zich ver­dien­ste­lijk heb­ben gemaakt om natuur in de straat, wijk of stad te bevor­de­ren. Amster­dam sleep­te twee prij­zen in de wacht: één voor de groe­ne trans­for­ma­tie van het Orly­plein voor Sta­ti­on Slo­ter­dijk en één voor het werk van de […]

Maak kans op ‘Eer­ste Hulp’ bij groen prijs

In Noord-Hol­­land bruist het van de groe­ne ini­ti­a­tie­ven. Bestaan­de of nieu­we ini­ti­a­tie­ven die vast een duw­tje in de rug kun­nen gebrui­ken, ‘Eer­ste Hulp’ nodig heb­ben. Doe mee en maak kans op 1.000 euro. Bekijk hier de oproep van bos­wach­ter Lau­rens in zijn Schoorl­se dui­nen. Er ont­staan steeds meer bur­ger­ini­ti­a­tie­ven in de pro­vin­cie Noord-Hol­­land. Vrij­wil­li­gers nemen […]

Groen ini­ti­a­tief maakt kans op 1.000 euro

In Noord-Hol­­land nemen vrij­wil­li­gers en buurt­be­wo­ners steeds meer het heft in eigen hand om hun omge­ving groe­ner te maken. Ze behe­ren zelf een stuk­je natuur of bescher­men de bij. In de stad star­ten buurt­be­wo­ners een geza­men­lij­ke moes­tuin of laten de weg­ber­men bloei­en. Vaak mist ken­nis of geld om het ini­ti­a­tief tot een suc­ces te maken. […]

Groe­ne bur­ger­ini­ti­a­tie­ven maken kans op 1.000 euro

In Noord-Hol­­land bruist het van de groe­ne ini­ti­a­tie­ven. Bestaan­de of nieu­we ini­ti­a­tie­ven die vast een duw­tje in de rug kun­nen gebrui­ken, ‘Eer­ste Hulp’ nodig heb­ben om ver­der te komen. De geza­men­lij­ke natuur­or­ga­ni­sa­ties orga­ni­se­ren de Eer­ste Hulp bij Groen prijs. Om ini­ti­a­tie­ven die Noord-Hol­­land groe­ner maken een stap ver­der te hel­pen. Wie mee­doet, maakt kans op […]

Den Bosch en Nij­me­gen in fina­le Groe­ne Stad

Den Bosch en Nij­me­gen zijn door­ge­dron­gen tot de fina­le van de strijd om de titel Groe­ne Hoofd­stad van Euro­pa 2018. De twee Neder­land­se ste­den heb­ben alleen nog het Zweed­se Umeå als rivaal, liet de Euro­pe­se Com­mis­sie dins­dag weten. De prijs wordt sinds 2010 uit­ge­reikt en is bedoeld voor ste­den die het mili­eu op een uit­mun­ten­de […]

Neder­land­se ont­werp­bu­reau Karres+brands wint Archi­tec­tuur­prijs Kopen­ha­gen

Het Neder­land­se ont­werp­bu­reau karres+brands en het Deen­se archi­tec­ten­bu­reau Poly­form heb­ben de Archi­tec­tuur­prijs Kopen­ha­gen gekre­gen voor hun ont­werp van de muse­um­tuin van het Sta­tens Muse­um for Kunst in de cate­go­rie par­ken. De Archi­tec­tuur­prijs Kopen­ha­gen wordt ieder jaar toe­ge­kend aan nieu­we archi­tec­tuur, reno­va­ties, par­ken en ste­de­lij­ke ruim­ten. In 2012 won­nen karres+brands en Poly­form al eer­der de archi­tec­tuur­prijs […]

Gera­ni­um is bal­kon­plant van het Jaar 2016

Gera­ni­um (Pelar­go­ni­um) is één van de bekend­ste tuin­bloei­ers en ver­ko­zen als Bal­kon­plant van het Jaar 2016. Vol­gens de vak­ju­ry is de gera­ni­um hele­maal retro én voor ieder­een. Van jong tot oud en met of zon­der groe­ne vin­gers. De bal­kon­plant bloeit van­af april tot ver in het najaar. Door zijn veel­zij­dig­heid kun je de gera­ni­um haast over­al […]