Eind­ho­ven bij drie bes­te Euro­pe­se ste­den voor 2017 door groe­ne stads­ont­wik­ke­ling

Op maan­dag 18 en dins­dag 19 juli krijgt Eind­ho­ven hoog (ste­de­lijk) bezoek van­we­ge haar nomi­na­tie als ‘Euro­pean City of the Year’. Een jury met experts ver­bon­den aan de Aca­de­my of Urba­nism koos Eind­ho­ven samen met Kopen­ha­gen en Mont­pel­lier als bes­te Euro­pe­se ste­den voor 2017. Op de Urba­nism Awards Cere­mo­ny op 16 novem­ber 2016 in Lon­den wordt de win­naar van de eer­ste plaats bekend­ge­maakt.
Eind­ho­ven, Gar­den City Rein­ven­ted
In het bid­book ver­telt Eind­ho­ven haar ver­haal over de rela­tie tus­sen groe­ne stads­ont­wik­ke­ling aan het begin van de 20e eeuw en in het heden. Het zoge­naam­de ‘Gar­den City’-concept stel­de een groe­ne infra­struc­tuur en het delen van de open­ba­re ruim­te cen­traal om de kwa­li­teit van leven in de stad hoog te hou­den.
Wet­hou­der Mary-Ann Schreurs her­in­tro­du­ceer­de het con­cept als dra­ger voor het Eind­ho­ven­se stads­ont­wik­ke­ling: “De natuur­lij­ke groen- en water­ele­men­ten vorm­den ook begin jaren 20 al de dra­gen­de kracht en ver­bin­ding in de stads­ont­wik­ke­ling. Nu, zo’n 100 jaar later, stel­len we opnieuw de Gar­den City cen­traal. Water en groen als zicht­baar ant­woord in de stad op de uit­da­gin­gen van een inter­na­ti­o­na­le smart soci­e­ty. De his­to­ri­sche com­po­nen­ten van Gar­den City geven Eind­ho­ven de unie­ke basis om op natuur­lij­ke wij­ze in te spe­len op de kli­maat­ver­an­de­ring zoals water­over­last en hit­te­stress. Maar boven­al zorgt het voor een unie­ke, groe­ne en fij­ne gedeel­de open­ba­re ruim­te!”
Na het laat­ste jury­be­zoek (eind sep­tem­ber) wordt het bid­book ‘Eind­ho­ven, Gar­den City Rein­ven­ted’ open­baar.
Urba­nism Award
De jaar­lijk­se Urba­nism Awards, die inmid­dels tien jaar bestaan, laten zien hoe ‘gewel­di­ge plek­ken’ (waar­on­der ste­den, dor­pen en buur­ten) wor­den gecre­ëerd en behou­den. Naast de cate­go­rie ‘Euro­pean City of the Year’, waar Eind­ho­ven dit jaar in de top drie is geëin­digd, wor­den er ook prij­zen ver­ge­ven voor vier ande­re cate­go­rie­ën. De plek­ken wor­den onder ande­re beoor­deeld op lei­der­schap en gover­nan­ce, karak­ter, faci­li­tei­ten, duur­zaam­heid en con­nec­ti­vi­teit. Rot­ter­dam (2014) en San Sebas­tián (2015) won­nen eer­der deze City of the Year Award.
Bron: Emerce.nl