Der­tien natuur­ge­bie­den strij­den om titel ‘Mooi­ste Natuur­ge­bied van Neder­land’

Der­tien natuur­ge­bie­den strij­den om de titel ‘Mooi­ste Natuur­ge­bied van Neder­land’. De gebie­den zijn van­daag geno­mi­neerd door een vak­ju­ry onder lei­ding van pro­fes­sor Pie­ter van Vol­len­ho­ven. Het publiek bepaalt de uit­ein­de­lij­ke win­naars. Van­af van­daag tot en met 31 okto­ber kan het publiek stem­men.

De vak­ju­ry maak­te de nomi­na­ties bekend in het tele­vi­sie­pro­gram­ma De Wereld Draait Door. Op basis van voor­af vast­ge­stel­de cri­te­ria heeft de jury een selec­tie gemaakt uit twin­tig gel­di­ge inzen­din­gen. In haar voor­dracht schrijft de jury dat zij bui­ten­ge­woon enthou­si­ast is over de inspi­re­ren­de inzen­din­gen. “Het den­ken over een gro­te­re ruim­te­lij­ke samen­hang, duur­zaam beheer en samen­wer­king tus­sen eige­naars, beheer­ders en bestuur­ders van de belang­rijk­ste Neder­land­se land­schap­pen heeft een belang­rij­ke impuls gekre­gen”, aldus de jury.
De geno­mi­neer­den zijn (in alfa­be­ti­sche volg­or­de):

 • NLDel­ta Bies­bosch – Haring­vliet (Noord-Bra­bant, Zuid-Hol­land);
 • Nati­o­naal Park Drent­sche Aa (Dren­the);
 • De Frie­se WIJ­lan­den (Fries­land);
 • Grens­park­Lim­burg (Lim­burg);
 • Nati­o­naal Park Heu­vel­rug (Utrecht, Noord-Hol­land);
 • Nati­o­naal Park Hol­land­se Dui­nen (Zuid-Hol­land);
 • Nati­o­naal Park Nieuw Land (Fle­vo­land);
 • Nati­o­naal Park Oos­ter­schel­de (Zee­land);
 • Saba en omrin­gen­de zee (Saba);
 • Van Gogh Nati­o­naal Park (Noord-Bra­bant);
 • De Velu­we (Gel­der­land);
 • Het Neder­land­se Wad­den­ge­bied (Noord-Hol­land, Fries­land en Gro­nin­gen)
 • Weer­rib­ben – Wie­den (Over­ijs­sel)

natuurgebieden
Het publiek kan zijn stem uit­bren­gen tot maan­dag 31 okto­ber 13.00 uur. Nog die­zelf­de avond wordt de uit­slag bekend gemaakt. De drie gebie­den met de mees­te stem­men ont­van­gen elk een bedrag van maxi­maal 300.000 euro om te inves­te­ren in kwa­li­teits­ver­be­te­ring van hun gebied. Ook wor­den de win­naars de komen­de jaren in bin­nen- en bui­ten­land gepro­moot als ico­nen van de Neder­land­se natuur. Naast de drie gebie­den die door het publiek wor­den geko­zen, kan de vak­ju­ry nog een vier­de gebied aan­wij­zen. Staats­se­cre­ta­ris Mar­tijn van Dam van Eco­no­mi­sche Zaken: “We heb­ben prach­ti­ge inzen­din­gen uit alle wind­stre­ken van Neder­land gekre­gen. De vak­ju­ry heeft een selec­tie gemaakt en nu is de keu­ze aan het publiek.”
De ver­kie­zing van het ‘Mooi­ste Natuur­ge­bied van Neder­land’ is een ini­ti­a­tief van staats­se­cre­ta­ris Van Dam. Met de publieks­ver­kie­zing wil hij men­sen meer betrek­ken bij wat onze natuur te bie­den heeft en natuur­ge­bie­den de kans geven zich te ont­wik­ke­len tot nati­o­na­le ico­nen, net zoals bij­voor­beeld Amster­dam, Hol­land­se tul­pen en molens. Onder meer door te inves­te­ren in de kwa­li­teit van de natuur, de ver­bin­ding van natuur- en cul­tuur­land­schap­pen en het ver­be­te­ren van acti­vi­tei­ten en voor­zie­nin­gen moe­ten de gebie­den aan­trek­ke­lij­ker wor­den voor bin­nen- en bui­ten­land­se bezoe­kers. Hier­bij is het van groot belang dat er een goe­de balans blijft tus­sen het bescher­men en het bele­ven van de natuur.
Tele­vi­sie­ma­ker, rei­zi­ger en pleit­be­zor­ger van de natuur Floor­tje Des­sing is bereid om ambas­sa­deur voor deze publieks­ver­kie­zing te zijn. Van Dam: “Gewel­dig dat zij ambas­sa­deur wil zijn van deze ver­kie­zing. Floor­tje Des­sing heeft de mooi­ste plek­ken van de wereld bezocht en heeft ons laten zien hoe belang­rijk het is de wereld­wij­de natuur en onze mon­di­a­le cul­tu­re­le ver­schei­den­heid te koes­te­ren. Alleen al het feit dat zij dit wil doen, laat zien dat ook onze Neder­land­se natuur zeer de moei­te waard is en het ver­dient beschermd en bezocht te wor­den!”
Bron: Rijks­over­heid