Vou­chers voor meer groen in de stad

Ieder­een die een idee heeft voor meer groen in eigen omge­ving of natuur­ont­wik­ke­ling kan mee­doen aan de Groe­ne Loper Vecht­dal. Voor de bes­te plan­nen zijn er in totaal zo’n twin­tig vou­chers à 500 euro te ver­de­len. De Groe­ne Loper heeft als mis­sie bewo­ners en bedrij­ven te betrek­ken bij natuur, land­schap en bio­di­ver­si­teit, ofwel hun eigen […]

Leu­ke prijs­vraag ‘onze boom­waard is goud waard’

Een buurt­boom­gaard is een heer­lij­ke groe­ne ont­moe­tings­plek. Daar­naast is het ook een para­dijs voor tal van die­ren. Land­schaps­be­heer Gro­nin­gen, Fries­land en Dren­the wil­len de aan­plant of uit­brei­ding van boom­gaar­den daar­om aan­moe­di­gen. Daar­voor schrij­ven ze een prijs­vraag uit. Wel­ke buurt of wijk heeft het meest ver­ras­sen­de, ori­gi­ne­le of het mooi­ste idee voor een buurt­boom­gaard van Noord-Neder­­land? […]