Groen ini­ti­a­tief maakt kans op 1.000 euro

In Noord-Hol­land nemen vrij­wil­li­gers en buurt­be­wo­ners steeds meer het heft in eigen hand om hun omge­ving groe­ner te maken. Ze behe­ren zelf een stuk­je natuur of bescher­men de bij. In de stad star­ten buurt­be­wo­ners een geza­men­lij­ke moes­tuin of laten de weg­ber­men bloei­en. Vaak mist ken­nis of geld om het ini­ti­a­tief tot een suc­ces te maken. De natuur­or­ga­ni­sa­ties in Noord-Hol­land steu­nen deze ini­ti­a­tie­ven met de Eer­ste Hulp bij Groen prijs. Doe mee en maak kans op 1.000 euro!
Kans op 1.000 euro
Ieder­een die met een pro­ject actief is in de natuur in Noord-Hol­land en hulp kan gebrui­ken, kan mee­doen. Het meest kans­rij­ke ini­ti­a­tief ont­vangt op de jaar­lijk­se Groe­ne Dia­loog­dag Noord-Hol­land de prijs t.w.v. 1.000 euro. De vak­kun­di­ge jury bestaat uit Sja­kel van Wese­mael (PWN), bos­wach­ter Lau­rens Bone­kamp (Staats­bos­be­heer) en Rob Krom (inge­ni­eurs­bu­reau Sweco). Zij kij­ken onder ande­re welk ini­ti­a­tief ver­nieu­wend is, leidt tot ver­be­te­ring van de bio­di­ver­si­teit, blij­vend impact kan heb­ben en/of nieu­we men­sen betrekt bij natuur.
Per­soon­lijk advies op Groe­ne Dia­loog­dag
Op de Groe­ne Dia­loog­dag op woens­dag 8 juni kun je ook terecht met jouw per­soon­lij­ke vra­gen over sub­si­dies, com­mu­ni­ca­tie, land­schaps­be­heer, vrij­wil­li­gers­ma­na­ge­ment of een spe­ci­fiek natuur­ge­bied. De natuur­or­ga­ni­sa­ties in Noord-Hol­land geven per­soon­lijk advies om pro­jec­ten een stap ver­der te hel­pen.
Aan­mel­den kan tot 23 mei op www.degroeneacademie.nl/prijs