Maak kans op ‘Eer­ste Hulp’ bij groen prijs

In Noord-Hol­land bruist het van de groe­ne ini­ti­a­tie­ven. Bestaan­de of nieu­we ini­ti­a­tie­ven die vast een duw­tje in de rug kun­nen gebrui­ken, ‘Eer­ste Hulp’ nodig heb­ben. Doe mee en maak kans op 1.000 euro. Bekijk hier de oproep van bos­wach­ter Lau­rens in zijn Schoorl­se dui­nen.
Er ont­staan steeds meer bur­ger­ini­ti­a­tie­ven in de pro­vin­cie Noord-Hol­land. Vrij­wil­li­gers nemen het heft in eigen hand om een stuk­je natuur te behe­ren, bij­zon­de­re die­ren te bescher­men of nieu­we groe­pen bij de natuur te betrek­ken. In de stad zet­ten buurt­be­wo­ners een braak­lig­gend ter­rein om in tij­de­lij­ke natuur of geven kin­de­ren les in een geza­men­lij­ke moes­tuin.
Het is vaak moei­zaam om deze ini­ti­a­tie­ven uit te voe­ren door gebrek aan een goed net­werk, (finan­ci­ë­le) mid­de­len, con­tac­ten met de over­heid of toe­gang tot spe­ci­fie­ke ken­nis en vaar­dig­he­den. In opdracht van de Pro­vin­cie Noord-Hol­land gaan de ter­rein­be­he­ren­de en natuur­or­ga­ni­sa­ties (TBO) op zoek naar deze ini­ti­a­tie­ven en bie­den exper­ti­se om ze tot een suc­ces te bren­gen. Het meest kans­rij­ke ini­ti­a­tief ont­vangt 1.000 euro om het pro­ject een stap ver­der te hel­pen.
Uit­rei­king & infor­ma­tie­markt op de Groe­ne Dia­loog­dag
De uit­rei­king van de Eer­ste Hulp bij Groen prijs t.w.v. 1.000 euro vindt plaats op de Groe­ne Dia­loog­dag op woens­dag 8 juni. Ieder­een die in de pro­vin­cie Noord-Hol­land actief is in het groen is uit­ge­no­digd. Op de infor­ma­tie­markt staan de natuur­or­ga­ni­sa­ties, pro­vin­cie Noord-Hol­land en ande­re experts bij wie je terecht kan met vra­gen over sub­si­die-aan­vra­gen, com­mu­ni­ca­tie­tips, land­schaps­be­heer of een spe­ci­fiek natuur­ge­bied. De beurs­mees­ter helpt je de juis­te per­soon te spre­ken.
Jure­ring
De vak­kun­di­ge jury bestaat uit Sja­kel van Wese­mael (Sec­tor­hoofd Natuur en Recre­a­tie PWN en voor­zit­ter TBO), bos­wach­ter Lau­rens Bone­kamp (Staats­bos­be­heer, Schoorl­se Dui­nen & Kop van Noord-Hol­land) en Rob Krom (inge­ni­eurs­bu­reau Sweco, voor­heen Gront­mij). Zij maken een afwe­ging m.b.v. de vol­gen­de cri­te­ria:
— Het ini­ti­a­tief bereikt bij juis­te uit­voe­ring een sig­ni­fi­can­te ver­be­te­ring van de eco­struc­tuur of natuur­lij­ke diver­si­teit.
— Het ini­ti­a­tief heeft de poten­tie om op de lan­ge ter­mijn blij­vend impact te beha­len.
— Het ini­ti­a­tief betrekt (nieu­we) men­sen bij de natuur.
— Het ini­ti­a­tief heeft een inno­va­tief karak­ter of ver­vult een behoef­te waar­in nog niet door ande­re orga­ni­sa­ties of per­so­nen wordt voor­zien.
Aan­mel­ding & vra­gen
Heb jij een groen ini­ti­a­tief in de pro­vin­cie Noord-Hol­land? Vul con­tact­ge­ge­vens en details over jouw ini­ti­a­tief in op het aan­meld­for­mu­lier. Je meldt je auto­ma­tisch aan voor de Groe­ne Dia­loog­dag. Heb je vra­gen? Mail naar info@degroeneacademie.nl.