Groe­ne bur­ger­ini­ti­a­tie­ven maken kans op 1.000 euro

In Noord-Hol­land bruist het van de groe­ne ini­ti­a­tie­ven. Bestaan­de of nieu­we ini­ti­a­tie­ven die vast een duw­tje in de rug kun­nen gebrui­ken, ‘Eer­ste Hulp’ nodig heb­ben om ver­der te komen. De geza­men­lij­ke natuur­or­ga­ni­sa­ties orga­ni­se­ren de Eer­ste Hulp bij Groen prijs. Om ini­ti­a­tie­ven die Noord-Hol­land groe­ner maken een stap ver­der te hel­pen. Wie mee­doet, maakt kans op 1.000 euro.
Vrij­wil­li­gers en buurt­be­wo­ners nemen steeds meer het heft in eigen hand om een stuk­je natuur te behe­ren, bij­zon­de­re die­ren te bescher­men of meer men­sen bij de natuur te betrek­ken. In de stad zet­ten buurt­be­wo­ners een braak­lig­gend ter­rein om in tij­de­lij­ke natuur of geven kin­de­ren les in een geza­men­lij­ke moes­tuin. Vaak mist alleen exper­ti­se of een finan­ci­ë­le impuls om het ini­ti­a­tief tot een suc­ces te maken. De natuur­or­ga­ni­sa­ties zijn op zoek naar deze bestaan­de of nieu­we ini­ti­a­tie­ven, om hen met per­soon­lijk advies een stap ver­der te hel­pen.
Het meest kans­rij­ke ini­ti­a­tief ont­vangt op de jaar­lijk­se Groe­ne Dia­loog­dag Noord-Hol­land de prijs t.w.v. 1.000 euro. De vak­kun­di­ge jury bestaat uit Sja­kel van Wese­mael (PWN), bos­wach­ter Lau­rens Bone­kamp (Staats­bos­be­heer) en Rob Krom (inge­ni­eurs­bu­reau Sweco). Zij kij­ken onder ande­re welk ini­ti­a­tief ver­nieu­wend is, leidt tot ver­be­te­ring van de bio­di­ver­si­teit, blij­vend impact kan heb­ben en/of nieu­we men­sen betrekt bij natuur.
Ben jij zelf actief aan de slag in de natuur in Noord-Hol­land en kun je hulp gebrui­ken? Dien jouw ini­ti­a­tief vóór 23 mei in en maak kans op de prijs t.w.v. ?1.000! Op de Groe­ne Dia­loog­dag op woens­dag 8 juni kun je ook terecht met jouw per­soon­lij­ke vra­gen over sub­si­die-aan­vra­gen, com­mu­ni­ca­tie, land­schaps­be­heer, vrij­wil­li­gers­ma­na­ge­ment of een spe­ci­fiek natuur­ge­bied. Meld je daar­om vóór 23 mei aan op www.degroeneacademie.nl/ehbgprijs
Bron: dichtbij.nl