Neder­land­se ont­werp­bu­reau Karres+brands wint Archi­tec­tuur­prijs Kopen­ha­gen

Het Neder­land­se ont­werp­bu­reau karres+brands en het Deen­se archi­tec­ten­bu­reau Poly­form heb­ben de Archi­tec­tuur­prijs Kopen­ha­gen gekre­gen voor hun ont­werp van de muse­um­tuin van het Sta­tens Muse­um for Kunst in de cate­go­rie par­ken.
De Archi­tec­tuur­prijs Kopen­ha­gen wordt ieder jaar toe­ge­kend aan nieu­we archi­tec­tuur, reno­va­ties, par­ken en ste­de­lij­ke ruim­ten. In 2012 won­nen karres+brands en Poly­form al eer­der de archi­tec­tuur­prijs Kopen­ha­gen voor hun ont­werp van het Cen­ter for Ren­hold, de trans­for­ma­tie van een voor­ma­li­ge par­keer­ga­ra­ge in een huis­ves­ting voor de gemeen­te­lij­ke rei­ni­gings­dienst.
Muse­um­tuin
De nieu­we tuin voor het Sta­tens Muse­um for Kunst (SMK) ver­bindt het muse­um met het park Ostre Anlæg, dat is gele­gen op de voor­ma­li­ge ver­de­di­gings­wer­ken van Kopen­ha­gen.
Op deze manier wordt het SMK op natuur­lij­ke wij­ze inge­bed in het park, waar het zich vroe­ger juist van afkeer­de. De muse­um­tuin vormt op zijn beurt het nieu­we entree­ge­bied voor het SMK en het park. In de nieu­we muse­um­tuin mengt het stads­le­ven zich met kunst, instal­la­ties en eve­ne­men­ten.
Het nieu­we plan biedt tegen­wicht aan het mas­sie­ve gebouw en maakt gebruik van het aan­we­zi­ge hoog­te­ver­schil in het ter­rein. Het hart van de muse­um­tuin is een ‘sok­kel’, een 32 meter bre­de vij­ver die in lege toe­stand ook kan wor­den gebruikt voor kunst­in­stal­la­ties en con­cer­ten. In de win­ter fun­geert de vij­ver als ijs­baan.
Het oor­spron­ke­lij­ke open­ba­re karak­ter is weer her­steld en de tuin heeft een uit­ge­spro­ken groen karak­ter gekre­gen door de rui­me gras­vel­den en de aan­plant van inheem­se boom­soor­ten.
In het gespe­ci­a­li­seer­de tijd­schrift Topos ver­scheen recent een uit­ge­breid arti­kel over de Muse­um­tuin van het MSK.
Bron: cgconcept.be