Wad­den­ge­bied, Velu­we en Hol­land­se Dui­nen geko­zen tot mooi­ste natuur­ge­bie­den van Neder­land

Het Neder­land­se Wad­den­ge­bied, De Velu­we en de Hol­land­se Dui­nen zijn door het Neder­land­se publiek geko­zen tot mooi­ste natuur­ge­bie­den van Neder­land. Staats­se­cre­ta­ris Mar­tijn van Dam van Eco­no­mi­sche Zaken maak­te de uit­slag van de ver­kie­zing van­avond bekend in het tele­vi­sie­pro­gram­ma De Wereld Draait Door. Naast de drie gebie­den die door het publiek zijn geko­zen, maak­te de vak­ju­ry onder lei­ding van prof. mr. Pie­ter van Vol­len­ho­ven gebruik van de moge­lijk­heid om een vier­de gebied als win­naar aan te wij­zen: Bies­bosch-Haring­vliet.

In totaal zijn er 87.903 stem­men uit­ge­bracht. De aftrap van de publieks­ver­kie­zing van het ‘Mooi­ste Natuur­ge­bied van Neder­land’ was op 10 okto­ber. Tot van­mid­dag 13.00 uur kon er wor­den gestemd op één van de 13 geno­mi­neer­den. Met de ver­kie­zing wil staats­se­cre­ta­ris Van Dam de natuur ver­ster­ken, men­sen meer betrek­ken bij wat onze natuur te bie­den heeft en tege­lij­ker­tijd de natuur­ge­bie­den de kans geven zich te ont­wik­ke­len tot nati­o­na­le ico­nen, zoals Amster­dam, Hol­land­se tul­pen en molens dat zijn. Van Dam: “Het is schit­te­rend om te zien hoe­veel ener­gie deze ver­kie­zing heeft los­ge­maakt. Er is de afge­lo­pen weken enthou­si­ast cam­pag­ne gevoerd door de geno­mi­neer­den om hun natuur­ge­bied op de kaart te zet­ten.”
De win­nen­de gebie­den ont­van­gen elk een bedrag van maxi­maal 300.000 euro om te inves­te­ren in natuur­ont­wik­ke­ling en in kwa­li­teits­ver­be­te­ring, zoals het ver­be­te­ren van voor­zie­nin­gen voor bezoe­kers. Ver­der wor­den de win­naars de komen­de jaren in bin­nen- en bui­ten­land gepro­moot als ico­nen van de Neder­land­se natuur. Daar­naast krij­gen de win­nen­de gebie­den en de ande­re deel­ne­mers aan de ver­kie­zing onder­steu­ning in de vorm van ken­nis en kun­de bij de ver­de­re ont­wik­ke­ling van alle plan­nen.
Bron: rijksoverheid.nl