Nieuw ketel­huis in Til­burg staat in teken van natuur

Het ver­la­ten ketel­huis op het ter­rein van het voor­ma­li­ge zie­ken­huis St.-Elisabeth wordt de komen­de jaren omge­vormd tot inloop­cen­trum voor Park Randen­broek en het beekdal.Het bak­ste­nen gebouw met de mar­kan­te gemet­sel­de schoor­steen aan de Hei­li­gen­ber­ger­weg wordt het komen­de jaar omge­bouwd en geschikt gemaakt voor ver­schil­len­de (publieks)functies. Het moet een plek voor de stad en de buurt wor­den om ’te ont­dek­ken en te expe­ri­men­te­ren’. Vol­gens woord­voer­der Ilse Kamp­huis is het stre­ven om het gebouw begin 2017  in gebruik te nemen.

Het Parkhuis moet het visi­te­kaart­je van en de uit­vals­ba­sis naar Park Randen­broek en het Hei­li­gen­ber­ger­beek­dal wor­den. Er wor­den kerk­dien­sten gehou­den, er komt een kin­der­dag­ver­blijf en een ont­span­nings­cen­trum. Het is de bedoe­ling dat er moes­tui­nen wor­den aan­ge­legd, pad­den­poe­len en een blo­te­voe­ten­pad. In het café wor­den zo veel moge­lijk pro­duc­ten van eigen grond geser­veerd.
Tech­niek­mu­se­um
Scho­len kun­nen edu­ca­tie­ve wan­de­lin­gen vol­gen, in de kel­der komt moge­lijk een tech­niek­mu­se­um en dan is er in het 800 vier­kan­te meter gro­te gebouw nog ruim­te voor oefen­ruim­tes voor arties­ten en musi­ci. Er zijn al plan­nen voor een jaar­lijks ‘ont­haast- en ont­dek­fes­ti­val’ in en rond het gebouw.
Het oude ketel­huis is het eni­ge gebouw dat na de sloop van het St.-Elisabethziekenhuis, dit jaar, blijft staan. In weer­wil van eer­de­re woning­bouw­plan­nen besloot de poli­tiek in 2010 het vrij­ko­men­de zie­ken­huis­ter­rein te betrek­ken bij Park Randen­broek en het beek­dal.
Ook de monu­men­ta­le schoor­steen blijft over­eind. Een ini­ti­a­tief­groep is  sinds vorig jaar bezig om plan­nen te maken voor dit gebouw. Zij heb­ben nu een visie op het gebouw en het ter­rein gepre­sen­teerd.
Natuur
Naast de com­mer­ci­ë­le ver­huur staat het Parkhuis voor­al in het teken van de natuur. „Het huis en het park horen bij elkaar,” zeg­gen de ini­ti­a­tief­ne­mers in hun visie. „De natuur stopt niet bij het huis, maar loopt erin door. Het groen is bin­nen en op het dak. Het hout van de bomen komt terug als tafel in het café. Zand uit het park ligt in het kin­der­dag­ver­blijf op de grond.”
Dat bete­kent ‘met blo­te voe­ten in een hang­mat genie­ten van de natuur, waar je kunt chil­len met vrien­den bij de vuur­plaats’. De pad­den­poe­len, het nieu­we park en het beek­dal kun­nen beke­ken wor­den van­af het dak­ter­ras dat via een loop­brug bereikt kan wor­den. En als alles goed gaat, hui­zen er straks vleer­mui­zen in de schoor­steen.
Crowd­fun­ding
De groep ini­ti­a­tief­ne­mers zoekt naar meer huur­ders. De koop van het gebouw hoopt ze met crowd­fun­ding te finan­cie­ren, zodat het ‘een gebouw van de buurt’ wordt.
„We zijn nu in gesprek met de gemeen­te over de koop,” zegt Ilse Kamp­huis. „We zijn het nog niet hele­maal, maar wel bij­na eens over de prijs. De kos­ten voor de ver­bou­wing komen daar nog boven­op.”
Het Parkhuis gaat samen­wer­ken met werk­plaats De Nieu­we Erven, school De Vos­heu­vel en de kin­der­boer­de­rij. In het nieu­we cen­trum moe­ten de wij­ken Randen­broek en Ver­meer­kwar­tier samen­ko­men.
Bron: AD.nl