MVRDV trans­for­meert Frans win­kel­cen­trum tot groen para­dijs

Het Neder­land­se archi­tec­ten­bu­reau MVRDV heeft plan­nen ont­huld om een win­kel­cen­trum in de Fran­se plaats Lyon te trans­for­me­ren tot een groen gebied met veel beplan­ting.

Het Part-Dieu win­kel­cen­trum in Lyon beschikt over ruim­tes voor bedrij­ven, win­kels, en res­tau­rants. In de reno­va­tie­plan­nen van MVRDV krij­gen bezoe­kers bete­re toe­gang tot het gebouw, via voet­pa­den, trap­pen en lif­ten. Daar­naast wordt het dak van het win­kel­cen­trum getrans­for­meerd tot open­ba­re ter­ras­sen met veel groen. De reno­va­tie moet een extra gebruiks­op­per­vlak­te van 32.000 vier­kan­te meter ople­ve­ren.
“De ter­ras­sen ver­an­de­ren het rui­me dak van het win­kel­cen­trum tot een open­ba­re en groe­ne ruim­te, waar bezoe­kers elkaar kun­nen tref­fen en tot rust kun­nen komen”, zegt Winy Maas, archi­tect en mede­op­rich­ter van MVRDV. “Met de reno­va­tie van het win­kel­cen­trum wil­len we een ste­de­lijk plat­form cre­ë­ren dat de rust van een groen gebied com­bi­neert met de druk­te van een win­kel­cen­trum.”

Gevel behou­den

MVRDV zegt de bestaan­de gevels van het gebouw bij de reno­va­tie te her­ge­brui­ken om de gebouw­ken­mer­ken van het win­kel­cen­trum te behou­den. Daar­naast moet het behoud van de gevel­ele­men­ten ook de CO2-voet­af­druk van de bouw­werk­zaam­he­den laag hou­den, stelt MVRDV. Ook zegt het archi­tec­ten­bu­reau de bestaan­de beton­nen pane­len van het gebouw in stand te hou­den en deze te voor­zien van een coa­ting die vuil afstoot.
Eer­der heeft MVRDV een mas­ter­plan ont­wik­keld om de voor­ma­li­ge indu­stri­ë­le stad Caen in Frank­rijk te ver­duur­za­men, met de rea­li­sa­tie van nieu­we wonin­gen, faci­li­tei­ten, trans­port­mo­ge­lijk­he­den en veel beplan­ting. Dit moet de loka­le eco­lo­gie van de stad ver­be­te­ren.
Bron: duurzaambedrijfsleven.nl