Nieu­we pro­s­ci­ut­to-fabriek gaat op in het land­schap

De nieu­we pro­s­ci­ut­to-fabriek van pro­du­cent Sal­pi ligt let­ter­lijk in de heu­vels van Umbrië. De Ita­li­aan­se archi­tect Enzo Eus­e­bi heeft in zijn ont­werp het gebouw voor een ruim deel onder­gronds gesi­tu­eerd.
De fabriek van Opi­fi­cio Sal­pi ligt in de omge­ving van Perug­ia aan de voet van een heu­vel. Archi­tec­ten­bu­reau Enzo Eus­e­bi + Part­ners heeft het gebouw als het ware deels in de heu­vel gescho­ven. Het U‑vormige volu­me, dat zich opent in de rich­ting van het dal, is bedekt met een groen­dak dat aan­sluit op de natuur­lij­ke omge­ving.
Hout en spie­gels
De plat­te­grond is een her­in­ter­pre­ta­tie van de tra­di­ti­o­ne­le ‘blok­vorm’, aldus Eus­e­bi. De U‑vorm, die het groot­ste deel van de tota­le 7.000 m2 beslaat, her­bergt voor­na­me­lijk de ham­men­pro­duc­tie. De ope­ning van de U‑vorm wordt geslo­ten door een aan­tal klei­ne­re volu­mes, die het com­plex archi­tec­to­nisch karak­te­ri­se­ren en zicht­baar maken.
De volu­mes heb­ben afge­ron­de hoe­ken en voor­zien van hou­ten en spie­ge­len­de gevel­be­kle­ding. De spie­ge­len­de gevels zor­gen voor, legt het archi­tec­ten­bu­reau uit, een ver­me­nig­vul­di­ging van de omge­ving, maar ook voor weer­kaat­sing van het dag­licht naar de fabrieks­vloe­ren.
De fabriek is voor­zien van gro­te gla­zen gevels, zodat de werk­ne­mers vol­doen­de dag­licht en uit­zicht heb­ben. In het inte­ri­eur is het hout toe­ge­past dat ook de gevels van een aan­tal de pavil­joen ken­merkt.
Duur­zaam­heid
Eus­e­bi heeft zich in zijn ont­werp laten lei­den door een stre­ven naar wel­be­vin­den van de gebouw­ge­brui­kers en door duur­zaam­heid, geeft hij aan. De archi­tect heeft daar­bij de LEED-stan­daard gevolgd.
Dit resul­teer­de bij­voor­beeld in de keu­ze om een ruim deel van de fabriek onder­gronds te situ­e­ren. Het groen­dak draagt bij aan ver­ster­king van de ther­mi­sche iso­la­tie, ver­min­de­ring van de geluids­over­last en regu­le­ring van de hemelwaterafvoer.Binnen de U‑vorm een bas­sin om regen­wa­ter te ver­za­me­len.
De fabriek maakt gebruik van vijf­tig pv-pane­len en tien zon­ne­col­lec­to­ren op het eigen ter­rein. De rest­warm­te van het pro­duc­tie­pro­ces komt ten goe­de aan de citrus­bo­men, die op het groen­dak zul­len wor­den geplant.
Bron: architectenweb.nl Afbeel­ding: Pie­tro Savo­rel­li