Pro­vin­cie sub­si­di­eert pro­jec­ten in het groen

Orga­ni­sa­ties en vrij­wil­li­gers­groe­pen die men­sen wil­len betrek­ken bij groen, kun­nen daar­voor een bij­dra­ge aan­vra­gen. De Pro­vin­cie Noord-Hol­land stelt in 2016 45.000 euro beschik­baar van­uit het fonds ‘Betrek­ken bij Groen’.
Samen­wer­kings­pro­jec­ten tus­sen groe­ne en niet-groe­ne orga­ni­sa­ties krij­gen voor­rang. Doel van het fonds is het sti­mu­le­ren van vrij­wil­li­gers­werk in natuur­be­heer en natuur- en mili­eu­edu­ca­tie. Aan­vra­gen kun­nen van 1 tot en met 31 maart 2016 inge­diend wor­den. De uit­slag wordt uiter­lijk 25 april bekend gemaakt.
Opval­len­de idee­ën die vorig jaar een bij­dra­ge kre­gen zijn: eet­ba­re tui­nen in Alkmaar, Amster­dam en Schoorl. In Alkmaar wer­den ook groe­ne daken door jon­ge­ren aan­ge­legd en in Den Hel­der werd een groe­ne rou­te met scho­lie­ren en zor­gor­ga­ni­sa­ties uit­ge­zet. Het fonds wil de betrok­ken­heid van men­sen bij natuur of vrij­wil­li­gers­werk in het groen aan­moe­di­gen. Ook het beheer van natuur­ge­bie­den en het oplei­den van vrij­wil­li­gers zijn voor­beel­den. .
Bron: dichtbij.nl