Noord-Hol­land­se sub­si­die voor sti­mu­le­ren vrij­wil­li­gers­werk in natuur­be­heer en ‑edu­ca­tie

Orga­ni­sa­ties en vrij­wil­li­gers­groe­pen in Noord-Hol­land die men­sen wil­len betrek­ken bij groen, kun­nen daar­voor een bij­dra­ge aan­vra­gen. De pro­vin­cie sti­mu­le­ren van vrij­wil­li­gers­werk in natuur­be­heer en natuur- en mili­eu­edu­ca­tie­stelt in 2016 45.000 euro beschik­baar van­uit het fonds ‘Betrek­ken bij Groen’. Samen­wer­kings­pro­jec­ten tus­sen groe­ne en niet-groe­ne orga­ni­sa­ties krij­gen voor­rang. Doel van het fonds is het sti­mu­le­ren van vrij­wil­li­gers­werk in natuur­be­heer en natuur- en mili­eu­edu­ca­tie. Aan­vra­gen kun­nen van 1 tot en met 31 maart inge­diend wor­den. De uit­slag wordt uiter­lijk 25 april bekend gemaakt.
Opval­len­de idee­ën die vorig jaar een bij­dra­ge kre­gen zijn: eet­ba­re tui­nen in Alkmaar, Amster­dam en Schoorl. Pro­jec­ten die natuur met zorg en gezond­heid com­bi­ne­ren door bij­voor­beeld demen­te oude­ren naar bui­ten te nemen of zorg­cli­ën­ten onder bege­lei­ding een recre­a­tie­ge­bied te hel­pen behe­ren. In Alkmaar wer­den groe­ne daken door jon­ge­ren aan­ge­legd en in Den Hel­der werd een groe­ne rou­te met scho­lie­ren en zor­gor­ga­ni­sa­ties uit­ge­zet. Ook natuur­edu­ca­tie kwam in een aan­tal pro­jec­ten terug. Zo hiel­pen kin­de­ren van basis­scho­len mee aan mui­zen­on­der­zoek door braak­bal­len van uilen te plui­zen.
Dit soort pro­jec­ten kun­nen aan­spraak maken op een bij­dra­ge uit het fonds. Het fonds wil de betrok­ken­heid van men­sen bij natuur of vrij­wil­li­gers­werk in het groen aan­moe­di­gen. Ook het beheer van natuur­ge­bie­den en het oplei­den van vrij­wil­li­gers zijn voor­beel­den. Samen­wer­king tus­sen orga­ni­sa­ties onder­ling of tus­sen orga­ni­sa­ties en vrij­wil­li­gers­groe­pen is een voor­waar­de. Het fonds beoogt hier­mee par­tij­en die zich bezig hou­den met groen vrij­wil­li­gers­werk te ver­bin­den met par­tij­en bui­ten de groe­ne sec­tor.
De samen­wer­ken­de ter­rein­be­he­ren­de orga­ni­sa­ties voe­ren het pro­gram­ma ‘Betrek­ken bij Groen’ uit. Zij zor­gen voor de inschrij­vings- en selec­tie­pro­ce­du­re van het fonds. Het gaat om het Amster­dam­se Bos, Goois Natuur­re­ser­vaat, IVN Noord-Hol­land, Land­schap Noord-Hol­land, Natuur- en Mili­eu­fe­de­ra­tie Noord-Hol­land, Natuur­mo­nu­men­ten, PWN, Recre­a­tie Noord-Hol­land, Recre­a­tie­schap West-Fries­land, Staats­bos­be­heer en Water­net.
Zie voor meer infor­ma­tie de voor­waar­den en het inschrijf­for­mu­lier de site van Land­schap Noord-Hol­land.
Bron: groeneruimte.nl