Groen staat in het mid­del­punt van nieu­we plan­nen bad­hoe­ver­dorp

Tij­dens de open­ba­re dorps­raad­bij­een­komst van maan­dag staat het groen in Bad­hoe­ve­dorp in het mid­del­punt. Gemeen­te­lijk gebieds­be­heer­der Mar­cel Leek schetst voor de der­tig aan­we­zi­gen wel­ke baten voor­al het groen voor een dorp of straat kan heb­ben.
In de open­ba­re ruim­te leidt dit tot de con­clu­sie dat wij­ken met veel groen een gro­te­re soci­a­le cohe­sie en meer soci­aal ver­trou­wen heb­ben dan niet groe­ne wij­ken. Stra­ten zon­der groen heb­ben dan ook meer last van inbra­ken dan stra­ten zon­der groen. Nog een reden om in een straat met bomen te wonen: bewo­ners heb­ben min­der last van stress en gezond­heids­klach­ten dan bewo­ners van een niet-beboom­de straat. Ook op gebied van de ver­keers­vei­lig­heid wer­ken goed geplaatste bomen snel­heids­rem­mend en wer­ken zelfs beter dan drem­pels. Uit de prak­tijk is geble­ken dat door goed geplaatste bomen er 10 pro­cent min­der onge­val­len plaats­vin­den.
Qua eco­no­mi­sche waar­de zijn hui­zen die in een straat met bomen staan 3 tot 5 pro­cent meer waard en dit kan per huis­hou­den lei­den tot een ener­gie­kos­ten­be­spa­ring van 350 euro op jaar­ba­sis. Eco­lo­gisch bie­den de bomen ruim­te voor de vogels en de vleer­mui­zen, die weer de mug­gen afvan­gen. Boven­dien kun­nen bomen een bij­dra­ge aan de tem­pe­ra­tuur­ni­vel­le­ring leve­ren en aan de drink­wa­ter­kwa­li­teit in de toe­komst.
Kort­om, genoeg rede­nen om Bad­hoe­ve­dorp hele­maal vol te zet­ten met bomen. ‘Nee,’ ver­telt Leek, ‘we moe­ten ook weer niet te veel bomen plan­ten.’ Eind maart is een over­leg waar­bij uit het oog­punt van zowel beheer als de omleg­ging van de A9 alle groen­as­pec­ten op een rij­tje wor­den gezet.
Bron: dichtbij.nl