Bewo­ners Amers­foort bren­gen bomen terug in de wijk

Op woens­dag 16 maart plan­ten leer­lin­gen van de basis­scho­len in Nieuw­land, bomen op de geluids­wal langs de A1. Dat is bij­zon­der, want het ini­ti­a­tief komt van bewo­ners, het buurt­ini­ti­a­tief Nieuw­land. Die heb­ben de han­den uit de mou­wen gesto­ken en een plan ont­wik­keld om een groe­ne buf­fer te vor­men tegen fijn­stof en geluids­over­last afkom­stig van de naast de wijk gele­gen A1.
Wat ook bij­zon­der is: de bron voor het beno­dig­de geld voor het bomen­plan heb­ben de bewo­ners ook zelf aan­ge­boord. Een deel komt van com­pen­sa­tie door Rijks­wa­ter­staat voor elders gekap­te bomen, een bij­dra­ge van de gemeen­te omdat er in onze wijk zoveel zie­ke kas­tan­jes zijn gekapt en de rest van het begro­te bedrag moet uit spon­so­ring komen.
De gemeen­te onder­steunt het ini­ti­a­tief van har­te, want als bewo­ners niet het voor­touw had­den geno­men was het plan er nooit geko­men en zeker niet uit­ge­voerd.
Straks is er dus een begin gemaakt met een groe­ne buf­fer tus­sen de snel­weg en de woon­wijk, die een beet­je zorgt voor onze gezond­heid en die van onze kin­de­ren, voor ont­span­ning en recre­a­tie en voor edu­ca­tie voor kin­de­ren die hier straks kun­nen spe­len, bloe­men pluk­ken, naar bij­en kij­ken en nog veel meer.
Daar­om is Nati­o­na­le Boom­feest­dag in de Amers­foort­se wijk Nieuw­land iets bij­zon­ders dit jaar en zeker de moei­te om meer dan gemid­deld aan­dacht te geven.
Bron: destadamersfoort.nl