Duur­za­me stad in de toe­komst com­bi­neert tech­no­lo­gie, natuur en voed­sel­pro­duc­tie

Tech­no­lo­gie en natuur wer­ken in de toe­komst naad­loos samen om duur­za­me ste­den te cre­ë­ren. Dat stelt Arup in het visie­do­cu­ment ‘Cities Ali­ve’. Met de stu­die geeft het inter­na­ti­o­naal voor­aan­staan­de inge­ni­eurs­bu­reau een visie op de stad van de toe­komst die zich moet voor­be­rei­den op een groei­en­de wereld­be­vol­king, kli­maat­ver­an­de­ring en een stij­gen­de zee­spie­gel. “In 2050 zal het […]

Neder­land­se Bij­en­hou­ders Ver­e­ni­ging tekent Mani­fest De Leven­de Tuin

Een nieu­we par­tij heeft zich aan­ge­slo­ten bij het Mani­fest De Leven­de Tuin: de Neder­land­se Bij­en­hou­ders Ver­e­ni­ging (NVB). Dat gebeur­de gis­te­ren tij­dens de Gar­den Retail­da­gen in Hazers­wou­de. Tuin­bran­che Neder­land bracht daar De Leven­de Tuin onder de aan­dacht van tuin­cen­tra, waar­on­der Intra­tuin. De Bij­en­hou­ders Ver­e­ni­ging draagt het con­cept een warm hart toe en zal het ver­der uit­dra­gen. […]

Lei­den krijgt een groen cul­tuur- en eve­ne­men­ten­plein op Lam­mer­markt

Het col­le­ge van Bur­ge­mees­ter en Wet­hou­ders heeft van­daag het Uit­voe­rings­be­sluit Her­in­rich­ting open­ba­re ruim­te Lam­mer­markt en Nieu­we Bees­ten­markt en ver­nieu­wing Valk­brug vast­ge­steld. Het doel van het Uit­voe­rings­be­sluit is om van de Lam­mer­markt een groen cul­tuur- en eve­ne­men­ten­plein te maken, met molen De Valk als icoon. In de plan­nen staat dat de Nieu­we Bees­ten­markt en de Molen­werf een […]

Groe­ne Agen­da van start!

Groe­ne zie­ken­huisom­ge­ving voor gezon­de­re pati­ën­ten en bezoe­kers en voor gezon­der per­so­neel Vier jaar onder­zoek naar groe­ne inter­ven­ties voor een opti­maal gezond­heids­ef­fect Kli­nisch psy­cho­lo­gen van de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam gaan samen met bureau Natuur­voor­men­sen onder­zoek doen naar de effec­ten van natuur­lijk inge­rich­te, groe­ne omge­vin­gen in en rond­om zie­ken­hui­zen op de gezond­heid en het wel­be­vin­den van pati­ën­ten, […]

Groen is goud!

De Groe­ne Stad in gesprek met Harm Hor­lings over de enor­me meer­waar­de van groen en de uit­da­gin­gen waar de groe­ne sec­tor op dit moment – inter­­na­­ti­o­­naal- voor staat. Harm Hor­lings is geen onbe­ken­de naam in het groe­ne wereld­je. Zo is hij voor­zit­ter van de Ver­e­ni­ging Duur­za­me Boom­kwe­kers Neder­land, is hij bestuurs­lid van Anthos, de Konink­lij­ke […]

Groen licht voor Groe­ne Agen­da Flo­ra­Hol­land en iVer­de

Het Pro­gram­ma de Groe­ne agen­da staat voor een gezon­de leef‑, woon- en werk­om­ge­ving en gaat  in 2015 van start. Begin decem­ber kre­gen Flo­ra­Hol­land en iVer­de groen licht van de Top­sec­tor Tuin­bouw en uit­gangs­ma­te­ri­a­len  om met het aan­ge­vraag­de bud­get de ver­de­re uit­wer­king van het pro­gram­ma en de vier benoem­de pro­jec­ten te begin­nen. De pro­jec­ten zijn ‘Van Groen […]