Een muse­um die­nend aan kunst en natuur

Muse­um Voor­lin­den is gele­gen mid­den in de natuur­lij­ke omge­ving van het gelijk­na­mi­ge land­goed. Omringd door het groen van de bomen, uit­kij­kend over het water en het uit­ge­strek­te wei­land, kan de bezoe­ker straks in alle rust genie­ten van de kunst. De archi­tec­tuur van het muse­um­ge­bouw draagt actief bij aan de natuur­be­le­ving bin­nen in het muse­um. Gro­te raam­par­tij­en bie­den uit­zicht op de omge­ving en de muse­um­za­len wor­den door een spe­ci­a­le dak­con­struc­tie ver­licht met dag­licht. Natuur, kunst en archi­tec­tuur komen op deze manier har­mo­ni­eus samen.

Pro­gram­me­ring op drie pij­lers

Het ten­toon­stel­lings­pro­gram­ma zal afwis­se­lend zijn, maar berust op drie pij­lers die weer­spie­geld zijn in de plat­te­grond van Muse­um Voor­lin­den. In de eer­ste reeks zalen wordt werk uit de eigen col­lec­tie getoond (1). Deze opstel­ling zal met regel­maat wis­se­len om de bezoe­ker tel­kens weer te ver­ras­sen met een ande­re greep uit de ver­za­me­ling. Tij­de­lij­ke ten­toon­stel­lin­gen vin­den plaats in de mid­del­ste zalen (2). De pro­gram­me­ring voor­ziet drie à vier pre­sen­ta­ties per jaar met een ster­ke focus op moder­ne en heden­daag­se kunst, vari­ë­rend van een podi­um voor jong talent tot her­nieuw­de ont­moe­tin­gen met reeds geves­tig­de namen. In het ach­ter­ste gedeel­te van het muse­um kan de bezoe­ker meer­de­re ico­ni­sche wer­ken uit onze col­lec­tie ont­dek­ken die per­ma­nent geïn­stal­leerd of zelfs in het gebouw geïn­te­greerd zijn (3), zoals een sta­len sculp­tuur van Richard Ser­ra en een Sky­spa­ce van James Tur­rell.

Ver­schil­len­de faci­li­tei­ten

Muse­um Voor­lin­den zal zowel monu­men­ta­le instal­la­ties als meer inge­to­gen pre­sen­ta­ties tonen. De opper­vlak­te van het muse­um beslaat 6.000 m² waar­van ruim 4.000 m² voor ten­toon­stel­lings­ruim­te is gere­ser­veerd. Ver­der wor­den onder­steu­nen­de faci­li­tei­ten als een win­kel, bibli­o­theek, audi­to­ri­um, edu­ca­tie­ruim­te en res­tau­ra­tie­ate­lier onder­ge­bracht in het gebouw. In het monu­men­ta­le land­huis uit 1912, dat naast het muse­um is gele­gen, zal het res­tau­rant wor­den gehuis­vest.
Bron: voorlinden.nl