The­ma­bij­een­komst Groe­ne Ver­ste­de­lij­king

 
Tot voor kort waren ‘stad’ en ‘groen’ elkaars tegen­ge­stel­den. Maar dat beeld is aan het ver­an­de­ren. Stap voor stap vin­den we een weg om ver­ste­de­lij­king en ver­groe­ning met elkaar te ver­bin­den.
Het besef van het belang van groen groeit snel. We rea­li­se­ren ons steeds meer dat we dat moe­ten ver­an­ke­ren in beleid. Het werk van stich­ting De Groe­ne Stad is niet lan­ger een toe­komst­vi­sie of ide­aal. Ken­nis van de rela­tie ‘groen en mens’ landt steeds meer in beleid, in de manier waar­op over­he­den wil­len wer­ken aan ver­groe­ning van de ste­de­lij­ke omge­ving. Wij – en daar vin­den de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en De Groe­ne Stad elkaar — zien de duur­za­me ver­ste­de­lij­kings­op­dracht als een kans om tegen­stel­lin­gen te over­brug­gen. Een trend­breuk die ruim­te schept voor onze geza­men­lij­ke ambi­tie om groen ‘inte­graal mee te nemen’ in de plan­vor­ming.
De Groe­ne Stad onder­steunt over­he­den en bedrij­ven die met de groe­ne ver­ste­de­lij­kings­op­ga­ve aan de slag gaan. Dat doen we door ze te inspi­re­ren, maar ook bij­voor­beeld door een actu­eel over­zicht te publi­ce­ren van rele­vant weten­schap­pe­lij­ke onder­zoek.
Op de the­ma­bij­een­komst Groe­ne Ver­ste­de­lij­king maakt u als eer­ste ken­nis met de facts­heets met daar­in actu­e­le samen­vat­tin­gen van bestaan­de onder­zoe­ken naar ‘de meer­waar­de van groen’. Thema’s zijn ‘groen + wonen’, ‘groen + leren’, ‘groen + her­stel­len’ en ‘groen + wer­ken’. Ze kwa­men tot stand in het kader van het pro­gram­ma De Groe­ne Agen­da.
 
Pre­sen­ta­ties
Om dit fees­te­lij­ke moment te mar­ke­ren zijn er pre­sen­ta­ties van Dr. Wim Tim­mer­mans over ‘De stad als bio­toop’, van land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen die spreekt over ‘ver­ste­de­lij­king en natuur’ en van Arie Cees de Jong, mana­ger Stads­be­heer van de gemeen­te Zoe­ter­meer. Hij spreekt over ‘de prak­tijk van het groen­be­leid in ver­ste­de­lijkt gebied’. In het bij­ge­slo­ten pro­gram­ma vindt u er meer over.
Samen­wer­king
De rol van gast­heer die de pro­vin­cie op zich neemt, mar­keert de voor­ge­no­men samen­wer­king tus­sen De Groe­ne Stad en de pro­vin­cie Zuid-Hol­land rond het the­ma Groen en Ver­ste­de­lij­king.

U bent wel­kom in de Sta­ten­zaal van het Pro­vin­cie­huis aan de Zuid-Hol­land­laan van­af 13.30 uur. Het offi­ci­ë­le deel begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Tij­dens de bij­een­komst is er ruim­te is voor vra­gen aan de spre­kers. Tus­sen 16.00 en 17.00 uur is er gele­gen­heid om in een infor­me­le set­ting na te pra­ten met spre­kers en ken­nis te maken met de aan­we­zi­gen.
Uw aan­we­zig­heid stel­len we op prijs
Het bestuur van De Groe­ne Stad nodigt u hier­bij van har­te uit om deze bij­een­komst bij te wonen. U kunt zich aan­mel­den voor deze bij­zon­de­re the­ma­bij­een­komst via info@degroenestad.nl .